Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa o dofinansowanie na realizację przebudowy dróg w Ujeźdźcu i Wilamowej

Dnia 4 lipca 2016 r. Burmistrz Gminy Paczków i Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak uczestniczyli w podpisaniu umowy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego o dofinansowanie na realizację przebudowy dróg w Ujeźdźcu i Wilamowej. Dotacja ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” w formie refundacji wyniesie 954 381 zł., tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji dla Wilamowej, natomiast dla wsi Ujeździec – 596 706,00 zł .

Modernizacja drogi w Ujeźdźcu rozpocznie się jeszcze w tym roku, a w Wilamowej w 2017 roku. Inwestycje będą polegały na przebudowie nawierzchni wraz z podbudową, budowie kanalizacji deszczowej, zmianie nawierzchni na bitumiczną oraz przeniesieniu kolidujących słupów energetycznych i teletechnicznych.

20 czerwca 2016 r. na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=4007&idd=9115  ukazała się lista rankingowa projektów o dofinansowanie z Unii Europejskiej "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Paczków złożyła dwa wnioski: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Ujeźdźcu” na kwotę 986,541,25 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w Wilamowej” na kwotę 1.548.271,10 zł.

Do Samorządu Województwa Opolskiego wpłynęło 98 wniosków o wartości całkowitej 136,2 mln PLN, natomiast do współfinansowania zostało zakwalifikowanych 57 projektów. Konkurencja była bardzo duża, więc tym większym sukcesem dla naszej gminy jest uplasowanie złożonych projektów na wysokich pozycjach listy rankingowej. Na pierwszym miejscu listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania znalazł się projekt dotyczący przebudowy drogi w Ujeźdźcu, a na piątym miejscu droga w Wilamowej. Umowy będą zawierane w kolejności wynikającej z listy rankingowej do wysokości dostępnego dla województwa opolskiego limitu środków wynoszącego 9 000 000 euro.

 

 

 

Wersja XML