Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Miasto Javornik ogłasza sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie o sprzedaży gruntu - zaproszenie do składania ofert

 

Miasto Javornik ogłasza przetarg publiczny i zaprasza do składania ofert na "Sprzedaż dawnej restauracji “U Šprňů“, znajdującej się  na działce nr  42/1 i 45 w miejscowości Bily Potok."

 

Ogłoszeniodawca:

Nazwa: Miasto Javornik nas. Svobody 134, 790 70 Javornik, ID: 00302708, reprezentowane przez Burmistrza Jiří Jura, osoba do kontaktu: Hana Procházková, Jaroslav Stibor - pracownicy ds. zarządzania mieniem Miasta Javornik (e-mail: sprmaj@mujavornik.cz, tel.  +420 584 458 793, +420 584 458 797).

 

Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest

- budynek nr 18 na działce nr  42/1,

- działka nr 42/1 o powierzchni 502 m 2 (powierzchnia zabudowana i  dziedziniec)

- działka nr 45 o powierzchni 82 m2 (ogród)

w miejscowości Bily Potok. Budynek i grunt położone w pobliżu drogi nr I / 60 w kierunku przejścia granicznego w Bilym Potoku.

 

Cena wywoławcza to cena w miejscu i czasie określonym przez rzeczoznawcę w wysokości 1.650.000,- Kč.

 

Forma i termin składania ofert:

Sprzedaż odbędzie się w drodze przetargu. Zainteresowani muszą złożyć swoje oferty w zamkniętej kopercie oznaczonej z przodu napisem: „NEOTEVÍRAT, OBÁLKOVÝ PRODEJ BUDOVY A POZEMKŮ V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ BÍLÝ POTOK".  Tak oznaczone i zaklejone koperty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Javorniku, nas. Svobody 134, 790 70 Javornik. W kopercie należy umieścić informację z ceną, za którą oferent jest gotowy kupić  budynek nr 18,  znajdujący się na działce nr 42/1, działkę nr 42/1 oraz działkę nr  45 w  Bilym Potoku oraz nazwę i adres oferenta.

 

Termin składania ofert:  do 3. 8.2016 r. do godz. 12:00

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia przetargu oraz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od  określonych kryteriów.


Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najwyższa zaproponowana kwota kupna przedmiotu sprzedaży.


Pozostałe koszty związane ze sprzedażą gruntów i budynku:

Kupujący zobowiązany jest zapłacić dodatkowe koszty związane ze sprzedażą budynku i gruntów, a mianowicie:

- koszt ekspertyzy w wysokości  8.300, -Kč

- koszt uzupełnienia umowy kupna w wysokości 500, -Kč

- koszt opłaty administracyjnej - wpisu do księgi wieczystej nieruchomości w wysokości  1.000, - Kč

 

Javornik, dnia 18.7.2016 r.

 

                                                                                                                             Hana Procházková                                                                                                                   referent ds. zarządzania mieniem Miasta Javornik

Wersja XML