Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej – 26.07.2016 r.

We wtorek, 26 lipca, w Sali Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbyła się sesja nadzwyczajna rady miejskiej. W posiedzeniu uczestniczyło 12 członków rady, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Skarbnik Gminy Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Sebastian Kornaś.

Na początku nastąpił wybór sekretarza i zatwierdzenie porządku obrad, po czym radni przystąpili do podjęcia uchwał. Radni podjęli w sumie 3 uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dotacje z UE na zadania bieżące w latach 2016-2018 wyniosą 1 119 050,02 zł,

- dotacje z UE na zadania majątkowe w latach 2016-2019 wyniosą 7 479 8012,07 zł,

- w latach 2018-2019 zaplanowano kwotę 2 315 562,71 zł jako odliczenie VAT naliczonego z faktur dotyczących zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”,

- odsetki od kredytów i pożyczek będą maleć,

- inne wydatki bieżące będą rosnąć w tempie nie większym niż 101% rok do roku,

- zmiana terminów wykupu obligacji w taki sposób, że dwie serie obligacji należy przesunąć z 2018 r. na lata 2019-2020.

- w latach 2016-2020 zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 16 253 723,54 zł.

Obsługa długu publicznego

Do 2021 roku Gmina będzie spłacać zobowiązania zaciągnięte we wcześniejszych latach.

W 2016 r. planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 372 836 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 596 706 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec”.

W kolejnym roku (2017) planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 572 890 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 954 381 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa”.

W 2018 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę w NFOŚiGW na kwotę 2 799 502,67 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie części nakładów inwestycyjnych zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”. Spłata pożyczki będzie dokonywana do 2031 r.

Wszystkie wyżej wymienione zobowiązania finansowe będą podlegały wyłączeniu na podstawie art. 243 ust. 3 i ust. 3a ustawy o finansach publicznych.

Należy podejmować działania zmierzające do wcześniejszej spłaty zobowiązań z tytułu kredytów, aby nie przesuwać wykupu obligacji. Wcześniejsza spłata zobowiązań skutkuje również zmniejszeniem wydatków na obsługę tych zobowiązań. Uchwała została ona podjęta jednogłośnie.

Następna uchwała, która została podjęta, dotyczyła sprawy zmiany Uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dot. przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Paczków.

Opracowany plan gospodarki niskoemisyjnej będzie niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument otwiera drogę do finansowania inwestycji, obejmujących m.in. termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację OZE, zwiększenie efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016 poz.353) „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Paczków”, uzyskał zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

W dniu 14.04.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Paczkowie odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie Planu z mieszkańcami i podmiotami gospodarczymi działającymi na terenie Gminy Paczków. Uchwała ta również została podjęta jednogłośnie.

 

Sesję nadzwyczajną zakończyło podjęcie uchwały dotyczącej zmiany budżetu Gminy Paczków w 2016 roku:

 

Zwiększa się plan dochodów w celu pokrycia zwiększenia wydatków o kwotę 124.073 zł, z tego:

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 74.100 zł,

- część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 8.000 zł,

- darowizny rodziców o kwotę 573 zł,

- dotację na wykonanie LPR w kwocie 41.400 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 124.073 zł;  w tym:

- wydatki bieżące: odszkodowanie – 2.500 zł, nagrody dla OSP – 5.000 zł, rezerwa ogólna – 20.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 8.000 zł, dotacje – 52.000 zł,

- wydatki majątkowe: dotacja dla OSP Kamienica – 2.500 zł, rozbudowa monitoringu miejskiego – 46.000 zł, zagospodarowanie Zalewu Paczkowskiego – 4.500 zł.

 

Uchwała podjęta jednogłośnie.

Wersja XML