Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sesja Rady Miejskiej - sierpień 2016

W czwartek 18.08.2016 br. odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej. W posiedzeniu uczestniczyło 14 członków Rady, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Przewodniczący Rady Wiesław Barabasz, Sekretarz Iwona Cymara, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Sebastian Kornaś, Radca Prawny Marta Paruzel-Sprysak, Zastępca Skarbnika Bernadetta Brodacka, Sołtysi, Dyrektorzy i Kierownicy jednostek podległych oraz mieszkańcy.

 O godzinie 10:00 sesję otwarto i stwierdzono prawomocność obrad, wybrano sekretarza oraz zatwierdzono protokół z poprzedniej sesji.

Przed rozpoczęciem obrad Burmistrz, pan Artur Rolka oraz Przewodniczący Rady, pan Wiesław Barabasz, złożyli życzenia i podziękowania dla Komendanta Policji w Paczkowie, pana Dariusza Dregana, oraz Komendanta Straży Miejskiej, pana Mirosława Szpyta, z okazji Święta Policji (24. lipca) oraz Święta Straży Gminnych (29. sierpnia).

Posiedzenie rozpoczęło się od sprawozdania działalności burmistrza w okresie od 23.06.2016 r.  do 18.08.2016 r.

 

Burmistrz uczestniczył:

 

23.06.2016  - czwartek

-  w Walnym Zgromadzeniu spółki ZUKIM;

- w spotkaniu z  Zarządem Towarzystwa Miłośników Lwowa I Kresów Południowo-Wschodnich Koło w Paczkowie;

24.06.2016 - piątek

- udział w Opolu w spotkaniu dot. Strategii niskoemisyjnej w miastach subregionalnych;

25.06.2016 - sobota

- udział w uroczystej Sesji Rady Powiatu – otrzymanie Prometeora – dla OSP Gminy Paczków, udział we wręczeniu nagrody dla sołectwa Trzeboszowice za zajęcie I miejsca w konkursie na najpiękniejszą wieś w powiecie nyskim;

- udział w spotkaniu z gronem nauczycielskim na zakończenie roku szkolnego. Spotkanie zorganizowane przez Burmistrza oraz sołectwo Stary Paczków;

25.06.2016 - 30.06.2016 niedziela - czwartek

- udział w wyjeździe studyjnym  do Burgundii na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego w ramach projektu Ochrona Bioróżnorodności;

04.07.2016 - poniedziałek

- narada z pracownikami;

- spotkanie z mieszkańcami;

05.07.2016 - wtorek

- spotkanie z Komendantami;

- odbyło się posiedzenie Burmistrza;

06.07.2016- środa

- spotkanie  dotyczące Oświaty;

- spotkanie w sprawie programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych społecznie;

07.07.2016-czwartek

- spotkanie u konserwatora zabytków w sprawie opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej;

- WFOŚiGW: spotkanie w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Paczków. Plan obejmujący m. in. budowę parkingów, ścieżek pieszo-rowerowych oraz Centrum Przesiadkowego przy ul. Staszica, został pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Opinia ta jest niezbędna do ubiegania się o środki unijne na realizację ww. przedsięwzięcia;

- spotkanie z Wicemarszałkiem Województwa w sprawie obszarów ochrony wód;

- spotkanie z właścicielami prywatnych gruntów pod inwestycje na ul. Kolejowej;

- udział w spotkaniu Kresowiaków;

08.06.2016 - piątek

- negocjacje z PKS-em w sprawie realizacji umowy na przewóz dzieci i młodzieży;

- spotkanie robocze w sprawie organizacji Aeropikniku;

- udział w spotkaniu Kresowiaków w Wójcicach;

09.07.2016- sobota

-  udział w spotkaniu biesiadnym organizowanym przez ZERII w Trzeboszowicach;

11.07.2016- poniedziałek

- narada;

- spotkanie z mieszkańcami;

- omówienie założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Paczków – Gościce, Lisie Kąty, Unikowice;

12.07.2016- wtorek

- spotkanie z Komendantami;

- kolegium Burmistrza;

- w podpisaniu umowy o refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach pomocy de minimis; zakupione zostaną dodatkowe kamery monitoringu oraz materiały instalacyjne. Zwiększenie zasięgu monitoringu ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa w Paczkowie;

13.07.2016- środa

- spotkanie w sprawie Prewentorium;

- omówienie założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Paczków – w sołectwach Kamienica, Kozielno, Unikowice;

14.07.2016- czwartek

- omówienie założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Paczków – w sołectwach Stary Paczków, Ścibórz, Wilamowa;

15.07.2016- piątek

- omówienie założeń do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Paczków – w sołectwach Trzeboszowice, Ujeździec;

 

17.07.2016 - niedziela

- udział w zawodach sikawek konnych w Lubnowie;

18.07.2016 – poniedziałek

- narada;

- spotkanie z mieszkańcami;

- spotkanie z Rolnikami z terenu gminy Paczków w Urzędzie Miejskim w Paczkowie;

20.07.2016 – środa

- spotkanie z Wrocławskim Klubem Balonowym;

- spotkanie robocze w sprawie Aeropikniku;

- posiedzenie Burmistrza;

21.07.2016 – czwartek

- udział we mszy świętej w 20 rocznicę śmierci ks. Siekierskiego;

23.07.2016 – sobota

- udział w audycji radiowej Radia Nysa;

25.07.2016 – poniedziałek

- narada;

- spotkanie z zarządem Sparty Paczków;

- spotkanie z mieszkańcami;

26.07.2016 – wtorek

- spotkanie z Komendantami;

- posiedzenie Burmistrza;

- spotkanie w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Gminie Paczków;

- udział w sesji nadzwyczajnej;

27.07.2016 r. – środa

- spotkanie z Dyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu, w sprawie przejęcia działek we wsiach Frydrychów oraz Ujeździec;

- udział w Święcie Policji w Nysie;

29.07.2016 r. – piątek

- wyjazd do Warszawy w celu złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji: kanalizacja, zbiornik buforowy;

01.08.2016 r. – poniedziałek

- narada;

- podpisanie umowy z PKS-em;

- spotkanie z mieszkańcami;

- wizyta w ZOL-u w Paczkowie;

- spotkanie w Gościcach w sprawie budynku świetlicy wiejskiej;

02.08.2016 r. –  wtorek

- spotkanie z Przewodniczącym Rady Powiatu nt oświaty;

- spotkanie w Otmuchowie w sprawie wspólnego zgłoszenia inwestycji do Kontraktu Terytorialnego;

- spotkanie w sprawie projektu drogi w Ściborzu;

08.08.2016 – poniedziałek

- spotkanie z mieszkańcami;

- umowa z Tauronem na uruchomienie przyłącza prądu na placu w Kozielnie;

09.08.2016 r. – wtorek

- spotkanie z Komendanami;

- udział w spotkaniu dotyczącym sprawozdania półrocznego ZERII;

- posiedzenie Burmistrza;

 - Wyjazd do Wrocławia w sprawie zamiany działki w Gościcach;

10.08.2016r. - środa

- spotkanie w Javorniku w sprawie wspólnych projektów;

- spotkanie w Opolu z panią Kariną Bedrunką, Dyrektor Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego  – projekty, w PROW – spotkanie dot. projektów, wizyta u WKZ w Opolu, OCRG – spotkanie dot. utworzenia strefy ekonomicznej, program turystyka przemysłowa;

11.08.2016 – czwartek

- udział w komisji wspólnej Rady Miejskiej w Paczkowie;

12. – 14.08.2016 AEROPIKNIK

16.08.2016 - wtorek

- narada;

- posiedzenie Burmistrza;

- spotkanie z mieszkańcami;

 

Następnie omówiono inwestycje zrealizowane w Gminie Paczków:

 

A także umowy podpisanej przez Gminę Paczków:

 

Podczas XXV Sesji Rady podjęto następujące uchwały:

Nr XXV/175/2016 oraz Nr XXV/ 176/2016  dotyczące zmiany budżetu Gminy Paczków:

uchwała nr XXV/176/2016 dotyczy przede wszystkim zmiany montażu finansowego zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujeździec” realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zakończone w listopadzie 2016 r., w związku z tym wniosek o płatność zostanie złożony w styczniu 2017 r. Dotacja, którą Gmina spłaci pożyczkę na wyprzedzające finansowanie, wpłynie do budżetu 2017 r. dlatego dokonano również korekty rozchodów o 596.706,00 zł. Ponadto w wyniku postępowania przetargowego uzyskano ofertę o prawie połowę niższą od kosztorysowej i dlatego można sfinansować znacznie mniejszy wkład własny z wolnych środków. Wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody bieżące w wysokości 115.021,00 zł. Planowane oszczędności na niektórych wydatkach przeznaczono na:

- zwiększenie nakładów na budowę drogi we Frydrychowie – 10.000,00 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej – 30.000,00 zł,

- zwiększenie środków na gwarancję zatrudnienia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 41.916,00 zł,

- zwiększenie dotacji dla OKiR w Paczkowie na organizację AEROPIKNIKU – 20.000,00 zł,

- organizację Dożynek Gminnych 2016 – 15.000,00 zł.

Kolejno podjęto uchwałę nr XXV/177/2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej; oraz nr XXV/178/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Radni zdecydowali o zmianie uchwały Nr XVII/112/2015  o poborze podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso poprzez uchwalenie uchwały Nr XXV/179/2016.

Uchwałą Nr XXV/180/2016 upoważniono Burmistrza Gminy Paczków do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków”, przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf.

W uchwale Nr XXV/181/2016 zatwierdzono taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na okres od 01.02.2016. do 30.09.2017 r.

Podjęto uchwałę Nr XXV/182/2016 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XVI/114/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Paczków oraz nabywania nieruchomości przez Gminę.

Uchwała Nr XXV/183/2016 dotyczyła zmiany uchwały nr XXIV/195/2012 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków z dnia 29 listopada 2012 r.: w celu doprecyzowania pojęcia dochodu do praktyki stosowanej w tut. Urzędzie wprowadzono szczegółową definicję dochodu. Do obowiązującej definicji dodano zwrot „średni miesięczny”, co pozwoli uniknąć w przyszłości wątpliwości co do sposobu obliczania wysokości dochodu wnioskodawcy.

Zdecydowano o powołaniu Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia, podejmując uchwałę Nr XXV/184/2016. Przedmiotem działania Komisji Inwentaryzacyjnej będzie kontynuowanie prac związanych z inwentaryzacją i komunalizacją mienia na rzecz Gminy Paczków.

Radni uchwałą Nr XXV/185/2016 wyrazili zgodę na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego oraz poprzez uchwałę Nr XXV/186/2016 na zawarcie przez Gminę Paczków kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych z dotychczasowymi dzierżawcami.

Następnie Rada wyraziła poparcie dla udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauracyjne lub roboty budowlane trzem zabytkom, wpisanym do rejestru zabytków; chodzi o budynki znajdujące się pod adresami:

- ul. Emilii Plater 2

- ul. Ignacego Daszyńskiego 5

- ul. Wojska Polskiego 4

Ocena stanu technicznego ww. budynków wykazała, że remont w zakresie: renowacji elewacji, remontu dachu oraz remontu klatki schodowej jest jak najbardziej uzasadniony, z uwagi na zły stan techniczny poszczególnych elementów. Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Paczkowie pozytywnie zaopiniował złożony wniosek.

Wszystkie uchwały zostały przez zgromadzonych Radnych przyjęte jednogłośnie. Na zakończenie Sesji Rady, Burmistrz odpowiadał na zapytania Radnych oraz wysłuchał i odniósł się do wniosków zgromadzonych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML