Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oferta pracy

Burmistrz Gminy Paczków zatrudni osobę bezrobotną ze stopniem niepełnosprawności do obsługi monitoringu miejskiego, na stanowisku "pomoc administracyjna techniczna".

Do niniejszego ogłoszenia nie stosuje się art. 11  ustawy o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) CV,
2) kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) kserokopia świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności,
5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 19997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016  poz. 922).

Komplet wymaganych dokumentów aplikacyjnych, należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na stanowisko- pomoc administracyjna techniczna – obsługa monitoringu miejskiego” na adres Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków
lub złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 5 września 2016 r. do godz.14:00.

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Otrzymanych ofert nie zwracamy.

Wersja XML