Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja nt stypendium szkolnego oraz dofinansowania na wyprawkę szkolną.

Wyprawka szkolna 2016/2017

Dofinansowanie zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych przysługuje w tym roku uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: uczniom klas I-III i szóstej szkoły podstawowej, klasy trzeciej gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Dofinansowanie przysługuje także uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

Jakie dokumenty należy złożyć w szkole, do której uczęszcza uczeń?

Wniosek o dofinansowanie i dowód zakupu książek. Wysokość dofinansowania w zależności od przysługujących praw może wynieść od 175 do nawet 770 zł.        

Stypendium szkolne – pomoc materialna o charakterze socjalnym

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 514,00 złotych (sierpień 2016 r.)  .

Termin składania wniosków od 1-15 września 2016 r.

Niezbędne dokumenty:

DOCOpinia Dyrektora do wniosku o stypendium.doc
DOCOŚWIADCZENIE do stypendium DOCHODY.doc
DOCWNIOSEK o STYPENDIUM SZKOLNE 2016.doc
 

Wersja XML