Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TERENU MIASTA PACZKÓW, PT. „ZREWITALIZOWANY PACZKÓW”

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z TEREMU MIASTA PACZKÓW, PT. „ZREWITALIZOWANY PACZKÓW”

Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 opracowywanego przez Gminę Paczków, który mówi o przyszłości miasta. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonanie pracy plastycznej na temat „Zrewitalizowany Paczków”.

*Udział mogą brać uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych z terenu Miasta Paczków.

*Jeden autor może nadesłać jedną pracę plastyczną w formacie A4.

*Technika wykonania pracy jest dowolna. Dopuszcza się tylko prace wykonane na papierze.

*Prace należy podpisać czytelnie z tyłu podając imię, nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły.

Komisja konkursowa wybierze najciekawsze prace indywidualne w każdej kategorii wiekowej, ilustrujące najlepiej temat przewodni „Zrewitalizowany Paczków”. Spośród nich wybrane zostaną trzy najlepsze prace w każdej kategorii oraz wyróżnienia. Komisja konkursowa dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych nagród.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 27 września 2016r. na stronie internetowej Gminy Paczków www.paczkow.pl.

UWAGI DODATKOWE

 1. Prace niezgodne z regulaminem nie będą brane pod uwagę.
 2. Rozstrzygnięcie komisji konkursowej jest ostateczne (od werdyktu nie przysługuje odwołanie).
 3. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną powiadomione o miejscu i godzinie uroczystego rozdania nagród.
 4. Wszelkie sprawy nie uwzględnione w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

TERMIN I MIEJSCE NADSYŁANIA PRAC

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do 23 września 2016r., na poniższy adres:

 Urząd Miejski w Paczkowie

ul. Rynek 1, 48-370 Paczków

(z dopiskiem KONKURS PLASTYCZNY „Zrewitalizowany Paczków”)

Regulamin: PDFregulamin konkursu plastycznego.pdf
 

 

 

Wersja XML