Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Gminy Paczków działając zgodnie z § 3 ust. 1 i § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ o g ł a s z a:
IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność
Gminy Paczków położonych w Paczkowie.
Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w Paczkowie:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 457/3 o pow. 0,1080 ha /PsIV-pastwiska trwałe/, ark.
mapy 1, zapisana w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00039395/1.
Nieruchomość położona jest na zapleczu ul. Kościuszki i Górniczej, w sąsiedztwie działek z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, w uporządkowanej zabudowie wolnostojącej. Odległość od
centrum miasta – ok. 1 km
Dojazd do działki przewidziany jest w projekcie podziału i odbywa się przez drogę gminną (ul. Kościuszki), a
następnie przez działki nr 618, 460, 461/16, 461/11 i 457/9 lub przez działki nr 460, 455 i 457/9, stanowiące
własność Gminy Paczków, przeznaczone pod drogi publiczne dojazdowe.
Infrastruktura techniczna:
- sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej;
- określone zostały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii
elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej;
Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienia dostawy mediów
określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych
sieci ustala się:
1. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach technicznych wydanych przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Paczkowie;
2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Zgodnie z
poczynionymi uzgodnieniami będzie wybudowana stacja transformatorowa kontenerowa dla obsługi całego
osiedla.
Odprowadzanie wód opadowych w sposób zgodny z wymogami przepisów odrębnych.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
symbolu 3.2.MN, dla której obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 metrów od linii rozgraniczającej tereny
przeznaczone pod zabudowę i tereny dróg; maksymalna wysokość budynków do okapu dla budynków
mieszkalnych wynosi 6 m, a dla budynków gospodarczych i garaży 3m; maksymalna wysokość budynku do
kalenicy, dla budynków mieszkalnych wynosi 11 m, a dla budynków gospodarczych i garaży 6 m; dachy strome o
nachyleniu połaci 38-500 dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych i garaży – dachy strome
lub płaskie.
Sposób zagospodarowania: PsIV – pastwiska trwałe.
Umowa sprzedażyw formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 02.12.2016 r.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 04.03.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 03.06.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 19.08.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 37.000,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium: 3.700,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Miejskim w Paczkowie /sala konferencyjna/.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 457/4 o pow. 0,1246 ha /PsIV-pastwiska trwałe/, ark.
mapy 1, zapisana w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00039395/1.
Nieruchomość położona jest na zapleczu ul. Kościuszki i Górniczej, w sąsiedztwie działek z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, w uporządkowanej zabudowie wolnostojącej. Odległość od
centrum miasta – ok. 1 km.
Dojazd do działki przewidziany jest w projekcie podziału i odbywa się przez drogę gminną (ul. Kościuszki), a
następnie przez działki nr 618, 460, 461/16, 461/11 i 457/9 lub przez działki nr 460, 455 i 457/9, stanowiące
własność Gminy Paczków, przeznaczone pod drogi publiczne dojazdowe.
Infrastruktura techniczna:
- sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej;
- określone zostały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii
elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej;
Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienia dostawy mediów
określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych
sieci ustala się:
1. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach technicznych wydanych przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Paczkowie;
2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Zgodnie z
poczynionymi uzgodnieniami będzie wybudowana stacja transformatorowa kontenerowa dla obsługi całego
osiedla.
Odprowadzanie wód opadowych w sposób zgodny z wymogami przepisów odrębnych.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
symbolu 3.2.MN, dla której obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 metrów od linii rozgraniczającej tereny
przeznaczone pod zabudowę i tereny dróg; maksymalna wysokość budynków do okapu dla budynków
mieszkalnych wynosi 6 m, a dla budynków gospodarczych i garaży 3m; maksymalna wysokość budynku do
kalenicy, dla budynków mieszkalnych wynosi 11 m, a dla budynków gospodarczych i garaży 6 m; dachy strome o
nachyleniu połaci 38-500 dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych i garaży – dachy strome
lub płaskie.
Sposób zagospodarowania: PsIV – pastwiska trwałe.
Umowa sprzedażyw formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 02.12.2016 r.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 04.03.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 03.06.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 19.08.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 42.500,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium: 4.250,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. o godz. 11.00
w Urzędzie Miejskim w Paczkowie /sala konferencyjna/.
3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Paczkowie przy ul. gen. Augusta Fieldorfa „Nila”,
oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 457/5 o pow. 0,1227 ha /RIIIb-0,0905 ha i PsIV-
0,0322 ha/, ark. mapy 1, zapisana w księdze wieczystej Kw nr OP1N/00039395/1.
Nieruchomość położona jest na zapleczu ul. Kościuszki i Górniczej, w sąsiedztwie działek z zabudową
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, w uporządkowanej zabudowie wolnostojącej. Odległość od
centrum miasta – ok. 1 km.
Dojazd do działki przewidziany jest w projekcie podziału i odbywa się przez drogę gminną (ul. Kościuszki), a
następnie przez działki nr 618, 460, 461/16, 461/11 i 457/9 lub przez działki nr 460, 455 i 457/9, stanowiące
własność Gminy Paczków, przeznaczone pod drogi publiczne dojazdowe.
Infrastruktura techniczna:
- sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej;
- określone zostały warunki przyłączenia do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii
elektrycznej dla odbiorców energii elektrycznej;
Określenie technicznych warunków podłączenia do sieci uzbrojenia terenu oraz zapewnienia dostawy mediów
określą właściwe służby na wniosek i koszt przyszłego właściciela nieruchomości, przy czym dla poszczególnych
sieci ustala się:
1. Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej na warunkach technicznych wydanych przez Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Paczkowie;
2. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej na warunkach Spółki Tauron Dystrybucja S.A. Zgodnie z
poczynionymi uzgodnieniami będzie wybudowana stacja transformatorowa kontenerowa dla obsługi całego
osiedla.
Odprowadzanie wód opadowych w sposób zgodny z wymogami przepisów odrębnych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /j. t.
Dz.U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm. /część działki sklasyfikowana jest jako RIIIb i podlega wyłączeniu z
produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy. Wyłączenie z produkcji rolniczej terenu przedmiotowej działki (w
całości lub w części) może nastąpić po wydaniu decyzji zazwalającej na takie wyłączenie. Wydanie ww decyzji
następuje przed uzyskaniem pozwolenia na budowę i może wiązać się z koniecznością uiszczania opłat
rocznych i/lub należności – zgodnie z rozdziałem 3 ww ustawy. Obowiązek uiszczenia należności i opłat
rocznych nie dotyczy wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej na cele budownictwa mieszkaniowego, tj. do 0,05
ha w przypadku budynku jednorodzinnego.
Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym
Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o
symbolu 3.2.MN, dla której obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu: wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 5 metrów od linii rozgraniczającej tereny
przeznaczone pod zabudowę i tereny dróg; maksymalna wysokość budynków do okapu dla budynków
mieszkalnych wynosi 6 m, a dla budynków gospodarczych i garaży 3m; maksymalna wysokość budynku do
kalenicy, dla budynków mieszkalnych wynosi 11 m, a dla budynków gospodarczych i garaży 6 m; dachy strome o
nachyleniu połaci 38-500 dla budynków mieszkalnych, a dla budynków gospodarczych i garaży – dachy strome
lub płaskie.
Przed podjęciem robót budowlanych, należy zdjąć warstwę glebową i zagospodarować ją zgodnie z właściwym
dla niej przeznaczeniem.
Sposób zagospodarowania: RIIIb – grunty orne i PsIV – pastwiska trwałe.
Umowa sprzedażyw formie aktu notarialnego winna być zawarta nie później niż do dnia 02.12.2016 r.
I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 04.03.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 03.06.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
III przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 19.08.2016 r., zakończył się wynikiem negatywnym.
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI: 41.900,00 zł brutto (w tym 23% podatku VAT)
Wysokość wadium: 4.190,00 zł
Przetarg odbędzie się w dniu 28.10.2016 r. o godz. 12.00
w Urzędzie Miejskim w Paczkowie/sala konferencyjna/.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wyżej
określonej wysokości, stanowiące 10% ceny wywoławczej do kasy Urzędu Miejskiego w Paczkowie do dnia
24.10.2016 r. do godz. 14.00 lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w
Strzelinie nr rachunku 97 9588 0004 1720 0000 2000 0030, do dnia 24.10.2016 r. Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dowód wpłaty wadium musi określać
oznaczenie nieruchomości, na którą wnoszone jest wadium.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie stosownego
pełnomocnictwa, w formie pisemnej.
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
W celu ustalenia uczestników przetargu należy przedstawić komisji przetargowej:
- osoby fizyczne: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) oraz nr rachunku bankowego,
niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
- osoby fizyczne zamierzające nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą:
dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku zwrotu wadium,
- osoby prawne: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, właściwe pełnomocnictwa, dokumenty
potwierdzające tożsamość osób reprezentujących podmiot oraz nr rachunku bankowego, niezbędny w przypadku
zwrotu wadium.
Osoby będące cudzoziemcem zobowiązane będą przedłożyć zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na
nabycie nieruchomości – w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez
cudzoziemców /j. t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1380/.
Uczestnicy przetargu składają pisemne oświadczenia, iż zapoznali się z przedmiotem przetargu oraz, że znany
jest im stan faktyczny i prawny nieruchomości.
Wadium wpłacone w pieniądzu przez uczestnika przetargu zostanie:
- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Sprzedaż
przedmiotowych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy
przenoszącej własność.
Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w
miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, Burmistrz Gminy Paczków może odstąpić od zawarcia umowy,
a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości pokrywa opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy
w formie aktu notarialnego.
Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie – na
tablicach ogłoszeń, wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie obejmującej, co najmniej powiat, ukazującej się
nie rzadziej niż raz w tygodniu, publikuje na stronach internetowych www.paczkow.bip.net.pl i www.paczkow.pl
oraz wywiesza się na słupach ogłoszeniowych ogólnodostępnych zlokalizowanych w centrum miasta.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pok. Nr 1, tel. (077) 4316791,
wew. 110; e-mail:katarzyna.paluch@paczkow.pl.

Dodatkowe informacji pod adresem: http://paczkow.bip.net.pl/?a=6090

Wersja XML