Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otrzymaliśmy dofinansowanie na remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie

W maju 2016 r. Gmina Paczków złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poddziałanie 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych na realizację zadania pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu biskupiego w Otmuchowie”. Liderem projektu, który będzie realizowany w partnerstwie z Gminą Otmuchów jest Gmina Paczków. Główny cel projektu to zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie.  Ratusz Miejski w Paczkowie przejdzie remont konserwatorski w zakresie elewacji budynku głównego, stolarki okiennej i drzwiowej. Ponadto przed budynkiem Urzędu Miejskiego zostanie zamontowany infokiosk, zostanie zakupione nagłośnienie do wykorzystania w Sali Konferencyjnej „Posiedzeń” oraz witryny wystawiennicze.

27 września 2016 r. na stronie internetowej http://rpo.opolskie.pl/?cat=2  została zamieszczona lista projektów ocenionych w trybie konkursowym, zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania. Na 11 złożonych wniosków, Gmina Paczków uplasowała się na czwartym miejscu z wynikiem 75,36 %.

Całkowity koszt projektu wyniesie 1 108 518,59 zł, z czego kwota dofinansowania to 863 993,36 zł dla obu partnerów. Koszty remontu budynku Urzędu Miejskiego w Paczkowie to niespełna 600 tys. zł., natomiast otrzymane środki będą w wysokości 456 246,99 zł.

Rozpoczęcie inwestycji zostało zaplanowane na I kwartał 2017 r.

Wersja XML