Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i zbycia w drodze zamiany

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, najmu i zbycia w drodze zamiany.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego :
1.    Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Staszica 20.

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do osób będących rolnikami indywidualnymi:
1.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Lisich Kątach, nr działki 40 o pow. 1,0400 ha.
 
Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.     Lokal mieszkalny nr 1 położony w Paczkowie przy ul. Kołłątaja 2.

Zbycie w drodze zamiany:
1.     Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Ściborzu oznaczona jako działki nr 47/2 o pow.
    0,2200 ha i  nr 833 o pow. 0,1967 ha.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.     Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie oznaczonych numerem działki 646/13, 170/5, 434/1.
2.     Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 333.

Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie garażowe położone w Paczkowie przy ul. Piastowskiej o pow. 17,92 m², działka nr. 358/24.
    
UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

Wersja XML