Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie burmistrza z działalności międzysesyjnej

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza Gminy Paczków w okresie od 21.08.2016 r. do 28.09.2016 r.

29 września br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 21.08. do 28.09.2016 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniami z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach Burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

21.08. w Dożynkach zorganizowanych w Kamienicy;

22.08. w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w spotkaniu z mieszkańcami;

23.08. w spotkaniu z komendantami straży i policji oraz w posiedzeniu burmistrza, gdzie zostały poruszone sprawy mieszkaniowe.  Mówiono m.in. o zakupie kotła ze środków gminnych w kwocie 9.860 zł. Ponadto burmistrz uczestniczył w spotkaniu ze wspólnotą mieszkaniową budynku przy ul. Emilii Plater nr 2. Rozpoczęto przygotowania do remontu zabytkowej kamienicy. Środki na remont pochodzą ze środków gminy – 36 tys. zł. w ramach zadań gminy, 50 tys. zł. dołoży konserwator zabytków. Podjęto także uchwałę o zaciągnięciu kredytu na rzecz remontu. Remont dotyczy elewacji od strony rynku oraz dachu budynku. W tym dniu odbyło się również spotkanie z  z klasyfikatorem gruntów w sprawie zmiany klas ziemi na wybranych gruntach gminnych;

28.08. w uroczystej mszy świętej z okazji dożynek parafialnych w Paczkowie;

29.08. w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w spotkaniu z mieszkańcami;

30.08. w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Miejskiej, w posiedzeniu burmistrza, gdzie omawiano sprawy mieszkaniowe i administracyjne. Mówiono m.in. o przebiegu sezonu letniego na basenie miejskim, utrzymaniu basenu oraz wydatkach.  Następnie burmistrz brał udział w spotkaniu z p. Budzikiem – prezesem Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Paczkowie, dotyczącym współpracy na kolejne półrocze. W tym dniu odbyło się również spotkanie w sprawie dowozu dzieci przedszkolnych do Kozielna oraz spotkanie z komendantami straży i policji;

1.09. w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzeboszowicach oraz w spotkaniu z przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich;

3.09. w uroczystościach 70 -tej rocznicy mordu na Żołnierzach Wyklętych oddziału Bartka w Starym Grodkowie.

4.09. w Dożynkach Wojewódzkich wraz z sołectwem Trzeboszowice w miejscowości Ujazd;

05.09. w naradzie z naczelnikami wydziałów, dyrektorów szkół i spotkaniu z mieszkańcami;

06.09. w naradzie z komendantami, w posiedzeniu burmistrza, gdzie omawiano sprawy mieszkaniowe i administracyjne. Podczas posiedzenia była mowa o zmianie zarządcy cmentarza komunalnego w Paczkowie oraz Wilamowej. Zarządzanie cmentarzem przeszło na Zakład Usług komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.  Ponadto burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Opolskiego.

08.09. w posiedzeniu Komisji Oświaty, posiedzeniu burmistrza dotyczącego spraw administracyjnych.

10.09. w dożynkach Gminnych w Trzeboszowicach;

 8.09.-23.09. – burmistrz przebywał na urlopie;

22.09. w posiedzeniu dotyczącym spraw mieszkaniowych oraz zmian w budżecie.  Następnie odbyło się spotkanie w sprawie funduszu sołeckiego we Frydrychowie, Wilamowej, Kamienicy i Unikowicach, podczas którego zostały omówione zadania na 2017 r. finansowane z budżetu Gminy paczków w ramach funduszu sołeckiego;

26.09. w spotkaniu w sprawie reformy oświaty w Opolu. W spotkaniu uczestniczyli Kurator Oświaty oraz samorządowcy z województwa opolskiego. Spotkanie dotyczyło reformy oświaty szkół.

28.09. w posiedzeniu burmistrza, gdzie omówiono sprawy mieszkaniowe, m.in. remonty budynków komunalnych w 2017 r. oraz ceny opłat korzystania z usług cmentarza komunalnego w Paczkowie, w spotkaniu z uczestnikami Mistrzostw Powiatu Nyskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych oraz w spotkaniu z Przewodniczącym Rady Seniorów w Paczkowie – Ryszardem Czykielem, w spotkaniu z pracownikami ZUKiM-u, a także w spotkaniu dotyczącym funduszu sołeckiego w Dziewiętlicach;

W tym czasie realizowano następujące zadania:

- wykonanie piłkochwytów na placu rekreacyjnym w Trzeboszowicach na kwotę 17.000 zł;

- utwardzenie placu przy kościele w Unikowicach w kwocie 6.800 zł;

- odbiór remontu pokrycia dachowego na budynku OSP Wilamowa – 16.200 zł;

- rozpoczęcie robót remontu elewacji budynku remizy OSP w Kamienicy w ramach Budżetu Obywatelskiego – 34.800 zł;

- odbiór dokumentu dotyczącego budowy altan w sołectwach Gminy Paczków;

- zakupiono płyty betonowe – 31 sztuk na budowę drogi we Frydrychowie na kwotę 10 tys. zł;

- wystąpienie do Zarządu  Dróg Wojewódzkich i Powiatowych o remonty dróg;

- złożono zapytanie ofertowe na inwentaryzację i wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nieruchomości przy ul. Kościelnej 24;

- złożono zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji stawu przy ul. Klonowej, polegający na zaprojektowaniu wiaty i ścieżki edukacyjnej;

- złożono zapytanie ofertowe na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji ulicy Miraszewskiego w Paczkowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną;

- odebrano dokumentację programu funkcjonalno-użytkowego dla zadań: budowa ścieżek rowerowych oraz przebudowa istniejących ścieżek spacerowych wokół murów miejskich w Paczkowie w celu ułatwienia dotarcia do głównego przystanku autobusowego w Paczkowie, zwiększenia liczby miejsc parkingowych w okolicy ul. Staszica i murów miejskich, przebudowa dworca autobusowego.

- odbiór dokumentacji na kanalizację w Kamienicy- na kwotę 125 tys. zł. oraz dodatkową dokumentację poza aglomeracją - 6 tys. zł;

W ramach Robót Publicznych pracownicy wykonują prace porządkowe na terenie miasta i w sołectwach, remontują elewację kamienicy przy ul. Narutowicza oraz uczestniczą w naprawie nawierzchni w parku Chopina.

 

 

 

Wersja XML