Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wrześniowa Sesja Rady Miejskiej

29 września br. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz obecnych 12 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z podpaczkowskich wsi, dyrektorzy jednostek podległych oraz zaproszeni goście.

Przed rozpoczęciem obrad zostały wręczone nagrody książkowe, statuetki oraz dyplomy za udział w Konkursie Plastycznym „Zrewitalizowany Paczków”. Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy na temat Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 opracowywanego przez Gminę Paczków, w którym jest mowa o przyszłości miasta.  Rewitalizacja to zbiór działań prowadzonych na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonanie prac plastycznych dowolną techniką na temat „Zrewitalizowany Paczków”. W plastycznych wyścigach wzięli udział uczniowie klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych w Paczkowie, którzy wykazali się bogatą wyobraźnią, niezwykłymi zdolnościami plastycznymi oraz ogromną pomysłowością.

Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 21.08.2016 r. do 28.09.2016 r.

Mgr inż. Jakub Beker z firmy Atmoterm, która sporządziła LPR, zaprezentował zgromadzonym planowane inwestycje, zaznaczył obszar zdegradowany oraz obszar poddany rewitalizacji. (prezentacja w załączeniu).

PPTXLokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 - prezentacja ....pptx (5,97MB)

W kolejnej części spotkania podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023 (LPR) ma charakter zintegrowany i wieloaspektowy. Stanowi on spójny dokument strategiczny mający na celu wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowane obszary miasta, poprzez przedsięwzięcia kompleksowe (uwzględniające aspekt społeczny, gospodarczy, przestrzenny, środowiskowy i kulturowy), skoncentrowane terytorialnie prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany. Uchwalenie LPR umożliwi Gminie Paczków ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Uchwałę podjęło 11 radnych, jeden przebywał poza salą posiedzeń.

Kolejna podjęta jednogłośnie uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r. Dokonano korekty zwiększającej dochody bieżące o 90.277,43 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynosi 491.275,25 zł; w szczególności dotyczy: podatku rolnego od osób fizycznych – 80.000,00 zł, udziałów w podatkach dochodowych – 130 000,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 200.000,00 zł. Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 400. 9997,82 zł ponieważ istnieje duże prawdopodobieństwo ich nie zrealizowania. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 36 921,57 zł, która stanowi refundację wydatków majątkowych zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. Nadwyżka budżetu po dokonanych zmianach wynosi 528 655,28 zł.

12 radnych uczestniczących w sesji, jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Został zwiększony nakład na zadanie pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków” do kwoty 822 317,28 zł. Ponadto wprowadzenie w latach 2018-2019 nowego zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku” w kwocie 5 434 259,66 zł. Planowane kwoty stanowią wkład własny Gminy Paczków i powodują konieczność zmiany WPF w latach 2016-2020.

Następnie 12 radnych zagłosowało za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącej przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Paczków”, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/173/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/147/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 28 kwietnia 2016 r. dotyczącej przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Paczków”. Ponowne uchwalenie Planu, było podyktowane koniecznością uzupełnienia w planie informacji dla zadania pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych, budowa dworca autobusowego jako centrum przesiadkowe wraz z zagospodarowaniem terenu”.

W dalszej części podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Paczków do wspólnej realizacji projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”, planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Ze względu na zwiększenie szans na  otrzymanie dofinansowania w tym zadaniu, konieczne było zawarcie partnerstwa. Dlatego też Gmina Paczków znalazła partnera do projektu – Gminę Grodków. W celu wspólnej realizacji projektu niezbędne jest podpisanie umowy partnerstwa, która będzie określała zadania poszczególnych partnerów. Gmina Grodków będzie liderem projektu pn. „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”  ze względu na większy zakres i wartość projektu.

Kolejna uchwała dotyczyła przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa w Dziewiętlicach. Wszyscy obecni radni głosowali „za”.

Następna uchwała odnosiła się do sprawy powierzenia Burmistrzowi Gminy Paczków uprawnień do stanowienia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej. Rada Gminy może w ramach uchwały powierzyć Burmistrzowi Gminy Paczków, uprawnienia do stanowienia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Paczków. Na podstawie uprawnienia Burmistrz Gminy Paczków będzie mógł wprowadzić opłaty stosownym zarządzeniem.

Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. Niniejsza uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia garażowego położonego w Paczkowie przy ul. Sikorskiego, działka nr 358/24. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Ostatnia uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 11 radnych głosowało „za”, jedna osoba przebywała poza salą posiedzeń.

 

 

Wersja XML