Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

We wrześniu br. Gmina Paczków złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

We wrześniu br. Gmina Paczków złożyła kolejne wnioski o dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Pierwszym projektem jest Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków zaplanowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020. Celem projektu jest poprawa poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza w Gminie Grodków i Gminie Paczków, poprzez rozwój czystych, bezpiecznych i efektywnych form transportu publicznego i niezmotoryzowanego transportu indywidualnego „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Południowym na terenie Gminy Grodków i Gminy Paczków”  będzie realizowany w partnerstwie. Jego Liderem jest Gmina Grodków, a Partnerem Gmina Paczków. Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy poszczególnych beneficjentów i przyczyni się do ich rozwiązania. Ponadto stanowi on jedno z kilku planowanych przedsięwzięć z zakresu ograniczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery i ochrony środowiska naturalnego, przechodzenia na transport zbiorowy zamiast korzystania z indywidualnej komunikacji samochodowej, wpisując się tym samym w szerszą strategię wdrażaną przez szereg projektów komplementarnych, ujętych w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Grodków” i „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Paczków” jak również realizując zapisy „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Opolskiego” oraz „Strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 na lata 2016-2026 z perspektywą do 2030”. Zaplanowane w projekcie zadania to:

 - wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych poprzez przebudowę istniejących ciągów pieszych oraz wymianę i uzupełnienie latarni na działkach  nr 335, 343, 362, 369, obręb Paczków;

-  modernizację fontanny wraz z infrastrukturą techniczną na dz. nr 369, obręb Paczków;

-  wydzielenie miejsc postojowych wraz z droga dojazdową (parking otwarty) dla samochodów osobowych na dz. nr 344, 367/24, obręb Paczków;

-  budowę lub montaż systemowej toalety publicznej z dostępem dla osób niepełnosprawnych na dz. nr 367/24;

-  budowę dworca autobusowego jako centrum przesiadkowe wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 326/2, obręb Paczków;

Całkowita wartość zadania po stronie Gminy Paczków wynosi 2861.015,50 zł, z czego kwota dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto we wrześniu zostały złożone dwa projekty z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Oba projekty przygotowano w partnerstwie z Javornikiem czeskim, gdzie Paczków jest Partnerem Wiodącym. Pierwszy z projektów to „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”, którego celem jest wspólna kampania promocji pogranicza paczkowsko-javornickiego w Internecie i poza nim poprzez stworzenie portalu Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki Targów Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie i Javorniku. Całkowita kwota dofinansowania dla Gminy Paczków wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych –17.186,15 €. Drugi projekt pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu” dotyczy podjęcia działań służącym poprawie atrakcyjności pogranicza poprzez prace konserwatorskie figur św. Jana Nepomucena – 2 w Paczkowie oraz 1 w Javorniku. Konserwacja pomników przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obu miejscowości, a dzięki stworzeniu ścieżki informacyjnej wzrośnie ruch turystyczny na pograniczu. Wartość dofinansowania to kwota 22.567,33 € całkowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wersja XML