Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

W dniu 5 października 2016 r. w Wałbrzychu miało miejsce Wydarzenie Roczne Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz Polsko-Czeska Giełda Partnerstw.

W tym dniu Burmistrz Artur Rolka wraz z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji i pracownikiem Wydziału Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości wzięli udział w szeregu spotkań poświęconych współpracy transgranicznej, które odbywały się w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu. Wydarzenie skierowane było przede wszystkim  do  gmin i powiatów przygranicznych z Polski i z Czech oraz instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą polsko-czeską. Podczas Wydarzenia Rocznego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przedstawiono aktualne informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu, przede wszystkim harmonogram kolejnych naborów projektów.

Regionalną imprezą towarzyszącą Wydarzeniu Rocznemu Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska była Polsko-Czeska Giełda Partnerstw, skierowana przede wszystkim do gmin i powiatów przygranicznych z Polski i Czech oraz instytucji i organizacji zainteresowanych współpracą polsko-czeską. Głównym celem giełdy było umożliwienie zainteresowanym podmiotom nawiązania kontaktów partnerskich, poszerzenia już istniejących partnerstw o nowe podmioty oraz znalezienia inspiracji do nowych wspólnych polsko-czeskich projektów.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz wspólny Sekretariat w Ołomuńcu jako instytucje odpowiedzialne za działania informacyjno-promocyjne dla Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

W tym roku Gmina Paczków złożyła 1 projekt z programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska oraz 2 projekty z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad. Wszystkie wnioski przygotowano w partnerstwie z Javornikiem czeskim, gdzie Paczków jest Partnerem Wiodącym. "Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia"- to projekt, którego celem jest stworzenie pakietowanego i komplementarnego produktu turystycznego o charakterze transgranicznym poprzez odnowę i zachowanie dobrego stanu najbardziej unikatowych elementów dziedzictwa kulturowego Paczkowa i Javornika oraz odpowiednie ich wykorzystanie w celu rozwoju ruchu turystycznego na pograniczu. Projekt dotyczy przede wszystkim adaptacji zabytkowej płyty Rynku w Paczkowie oraz stworzenia Transgranicznego Centrum Informacji Turystycznej oraz Muzeum Regionalnego w zabytkowym budynku byłego sądu w Javorniku. Kwota dofinansowania to ponad 2 mln €. Kolejny wniosek, pn. „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego to wspólna kampania promocji pogranicza paczkowsko-javornickiego w Internecie i poza nim poprzez stworzenie portalu Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki Targów Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie i Javorniku. Całkowita kwota dofinansowania dla Gminy Paczków wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych –17.186,15 €. Projekt pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu” dotyczy podjęcia działań służącym poprawie atrakcyjności pogranicza poprzez prace konserwatorskie figur św. Jana Nepomucena – 2 w Paczkowie oraz 1 w Javorniku. Konserwacja pomników przyczyni się do podniesienia atrakcyjności turystycznej obu miejscowości, a dzięki stworzeniu ścieżki informacyjnej wzrośnie ruch turystyczny na pograniczu. Wartość dofinansowania to kwota 22.567,33 € całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Obecnie wnioski są oceniane pod względem formalnym.

 

 

 

 

 

 

Wersja XML