Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie w 2016 r.

Paczkowski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu 2016 r. rozpoczął działania projektowe w dwóch wygranych projektach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Pierwszy projekt „BLIŻEJ RODZINY I DZIECKA, wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej” – to świadczenie usług społecznych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup. W tym celu zatrudnionych zostało 2 asystentów rodziny na okres minimum dwóch lat. Realizacja projektu w czasie IV 2016 do III 2018r.  Kwota otrzymanego dofinansowania z projektu to 168 840,00 PLN. 

Drugi projekt „AKTYWNIE I RAZEM”, którego przedmiotem jest realizacja kompleksowego programu reintegracji społeczno-zawodowej poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej. Głównym celem 2 letniego projektu jest aktywizacja 40 osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej. Projekt od IV 2016 do XII 2017. Kwota otrzymanego dofinansowania jaką OPS uzyskał na realizację to  572.919,80 zł. Wkład własny w postaci zasiłków okresowych i z programu na dożywianie (gmina otrzymuje te pieniądze z budżetu państwa). Kolejnym projektem złożonym w bieżącym roku i wybranym po konkursie do dofinansowania jest działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, a także wsparcie dla osób niesamodzielnych.

„Nie-Sami-Dzielni–rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”. Działania projektowe rozpoczną się w roku 2017. W ramach projektu będą świadczone usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnością/ rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami a także dla osób w rodzinach, które mają trudność w zapewnieniu całodziennej opieki osobie niepełnosprawnej. W założeniach jest zatrudnienie 3 asystentów osobistych po odpowiednim przeszkoleniu, których zadaniem będzie zapobieganie izolacji osoby od środowiska, w miarę możliwości włączenie w aktywność społeczną, pomoc w pokonywaniu osamotnienia i w pokonywaniu barier wynikających z niepełnosprawności. Kwota dofinansowania 404.000 zł. Wkład własny to 22.000 zł.

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi.- edycja 2016 pt. „Podróż w świat sztuki i nauki”. Projekt konkursowy ministerialny. Realizacja projektu lipiec – grudzień 2016r. Kwota dofinansowania 47.800 zł. Wkład własny 7.200 zł. + praca wolontariuszy wyceniona na kwotę 5.200 zł.

Współpraca w ramach porozumienia:

OPS w ramach porozumienia z Centrum Szkoleń i Innowacji wspomaga realizację projektu „Czas na START”. Założeniem projektu jest zwiększenie aktywności  zawodowej poprzez podniesienie kwalifikacji i nabycie przez uczestników doświadczenia zawodowego.  W Gminie Paczków z projektu skorzysta 12 osób. Uczestnicy będą brali udział w szkoleniu zawodowym na stanowisku pracownik kancelaryjny  w wymiarze ok. 100 h, a następnie po zakończeniu szkoleń odbędą
3-miesięczne staże na stanowisku pracy związanym z tematyką szkolenia.
Gmina nie ponosi wydatków z tego tytułu. Wkładem była tylko praca i zaangażowanie pracowników OPS przy rekrutacji i w trakcie projektu.

Wnioski oczekujące na wyniki konkursu:

Projekt PO WER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna – wnioskowana kwota dotacji ok. 360.000 zł. Projekt pilotażowy Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zakładający podjęcie działań w OPS polegających na oddzieleniu pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Projekt przeszedł ocenę formalną w Ministerstwie jako jeden z trzech z województwa opolskiego. Projekt dofinansowywany w 100%.

Projekt złożony, który przeszedł etap wojewódzki a nie otrzymał dofinansowania na etapie ministerstwa :

Wniosek złożony do Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” edycja 2016 pn. „Pod bezpiecznym dachem”. Celem projektu było dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach projektu zakłada się adaptację strychu i dostosowanie do prowadzenia  posiedzeń grup roboczych, Zespołu Interdyscyplinarnego oraz do prowadzenia indywidualnych rozmów z ofiarami przemocy, a także utworzenie mieszkania interwencyjnego dostosowanego do całodobowego pobytu osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Wniosek był złożony na wartość 125.000 zł.

Brak opisu obrazka

Wersja XML