Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedazy i dzierżawy

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.     Lokal mieszkalny nr 3 położony w Paczkowie przy ul. Armii Krajowej 38.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym  jednorodzinnym położonym w Paczkowie przy ul.
    Kościuszki 11.

Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.     Część nieruchomości gruntowej położonej w Trzeboszowicach oznaczonej numerem działki 208/61.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

Wersja XML