Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Burmistrza w okresie od 29.09.2016 r. do 26.10.2016 r.

27 października br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie od 29.09.2016 r. do 26.10.2016 r. :

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniami z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach Burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

29.09. w uroczystym otwarciu nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Nysie, które obecnie znajduje się przy ul. Piastowskiej 33 w Nysie;

30.09 w spotkaniu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w sprawie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) oraz w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Koordynacji Programów Europejskich w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji;

3.10. w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w spotkaniu z mieszkańcami. Burmistrz uczestniczył również w spotkaniu z członkami kancelarii adwokackiej z Opola w sprawie procederu dot. śmieci i wysypiska w Ujeźdźcu oraz z prezesem PKS w Nysie w kwestii realizacji umowy na dowóz dzieci i młodzieży szkolnej;

04.10. w spotkaniu z komendantami straży i policji oraz w posiedzeniu burmistrza, gdzie zostały poruszone sprawy mieszkaniowe i administracyjne. Tego dnia odbyło się także spotkanie z członkami paczkowskiego oddziału Caritas.

05.10. w spotkaniu z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie utrzymania infrastruktury kanalizacji deszczowej, w spotkaniu z prezesem LGD w Nysie, które dotyczyło planowanych naborów PROW 2014-2020, w których Gmina Paczków planuje złożyć wnioski o dofinansowanie. W następnej kolejności w Wałbrzychu odbyła się konferencja „Wydarzenie Roczne” programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, gdzie zaprezentowano harmonogram naborów o dofinansowanie na przyszły rok oraz podsumowano I etap tegorocznych naborów;

06.10. w spotkanie z przedstawicielami Fundacji PLAN B, a następnie ze stowarzyszeniami sportowymi – LZS i SPARTA Paczków. Spotkanie dotyczyło m.in. ustalenia budżetu na 2017 r.

07.10.– 09.10. w obchodach Święta Sowy w partnerskim mieście Einbeck, podczas których toczyły się rozmowy dotyczące współpracy partnerskiej oraz zbliżającego się jubileuszu 25-lecia podpisania umowy partnerskiej;

10.10. w naradzie z  naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, w spotkaniu z NZOZ Omega i Medicus w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Tradycyjnie burmistrz spotkał się z mieszkańcami gminy;

11.10. w spotkaniu z komendantami straży i policji oraz w posiedzeniu burmistrza, gdzie zostały poruszone sprawy mieszkaniowe i administracyjne. Przyznano dofinansowanie w kwocie 1500 zł dla Stowarzyszenia „Trójka Dzieciom” jako wsparcie przy organizacji biegu „Paczkowska Dycha”. Następnie miało miejsce spotkanie z wiceburmistrz Javornika, które dotyczyło wprowadzenia uzupełnień do wspólnie złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach programu Interreg i Euroregionu Pradziad. W tym dniu burmistrz brał udział w spotkaniu z firmą ARPLAN w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy. W godzinach popołudniowych odbyło się zebranie w sprawie wyborów sołtysa w Dziewiętlicach;

12.10. we wręczeniu 3 parom medali od Prezydenta RP z okazji jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz w spotkaniu z komendantami OSP w związku ze składaniem wniosków do budżetu na rok 2017. Następnie burmistrz wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej i radnymi  złożyli wizytę księdzu proboszczowi Edwardowi Henne z okazji 35-lecia bycia proboszczem w parafii w Paczkowie;

13.10. w audycji w Radio Nysa, spotkaniu  z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie stanu obiektów mieszkalnych na terenie Gminy Paczków oraz w uroczystej akademii z okazji święta KEN – zorganizowanej przez  Publiczne Gimnazjum w Paczkowie;

17.10. w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych oraz w spotkaniu z członkami stowarzyszenia Uvenis z Opola w sprawie powołania Rady Młodzieży w Paczkowie;

18.10. w kongresie samorządowym w Opolu;

19.10. w spotkaniu z komendantami straży i policji, a w następnej kolejności z członkami Rady Nadzorczej ZUKiM-u  i spotkaniu organizacyjnym biegu „Paczkowska Dycha”;

20.10. w posiedzeniu wspólnym komisji oraz w szkoleniu obronnym w Pokrzywnej;

22.10. w organizacji biegu „Paczkowska Dycha” i biesiadzie zorganizowanej przez PZEiR w Pomianowie Dolnym;

24.10. w  naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w uroczystych obchodach 5-lecia powstania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dziewiętlicach oraz w cyklicznych spotkaniach z mieszkańcami;

25.10. w kongresie z okazji jubileuszu 150-lecia organizacji Kół Gospodyń Wiejskich, zatytułowany „Kobiety zmieniają Polską Wieś” w Opolu. Pobyt w Opolu był również okazją do spotkania z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych w sprawie gruntów, zagospodarowania terenów m.in. przy drodze powiatowej do Kozielna, w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim oraz podpisania umowy na wyprzedzające finansowania przebudowy drogi Ujeźdźcu w BGK w Opolu;

26.10. w spotkaniu z komendantami straży i policji z członkami Caritas w sprawie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz w spotkaniu z Klubem Balonowym z Wrocławia, gdzie omówiono kwestie związane z organizacją kolejnego Pucharu Polski w Lotach Balonowych w przyszłym roku. Tego dnia odbyło się również posiedzenie burmistrza, na którym zostały omówione sprawy mieszkaniowe i administracyjne. Ponadto burmistrz spotkał się z członkami paczkowskiego oddziału Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w sprawie omówienia szczegółów zorganizowania wystawy w Ośrodku Kultury;

W tym czasie wykonano następujące zadania:

- zakończyły się prace związane z uzbrojeniem w sieć wodociągową i kanalizacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w rejonie ulicy Pocztowej. Koszt inwestycji wyniósł 77.000 zł w tym Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie przeznaczył 47.000 zł, a Gmina Paczków 30.000 zł;

- zostało złożone zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlanego oraz oszacowanie kosztu przebudowy poddasza w budynku przedszkolnym w Dziewiętlicach. Wpłynęły 4 oferty, z czego najtańsza na kwotę 12.500 zł;

- złożono zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku OSP w Gościcach. Złożono 12 ofert- najtańsza oferta – 8.600 zł;

- trwają prace związane z przebudową drogi w miejscowości Ujeździec – koszt 514 tys. zł;

-dokonano zmiany klasyfikacji gruntu na działce w celu budowy wiaty i miejsca spotkań – remiza OSP w Starym Paczkowie- 1230 zł

- prowadzone są rozmowy w zakresie zamiany systemu grzewczego w budynku Przedszkola Publicznego nr 3 przy ul. Młyńskiej. Zakup nowego pieca wraz z montażem to koszt 43.000 zł, jednak ze względu na problemy techniczne związane z osadzeniem pieca w budynku, konieczne jest rozwiązanie problemu natury technicznej;

- złożono ogłoszenie o zamówieniu na zimowe utrzymanie dróg gminnych i lokalnych, chodników, placów, alejek parkowych położonych na terenie miasta i Gminy Paczków;

- przygotowanie postępowania na przetargowego na zakup energii dla Gminy Paczków– koszt ok. 300 tys. zł;

-przygotowanie postępowania przetargowego na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Paczków

- zakończył się termin składania zapytań ofertowych na korytowanie drogi transportu rolnego w Starym Paczkowie- kwota 6 .000 zł;

- remont drogi w miejscowości Frydrychów – w budżecie Gminy Paczków zostały przesunięte środki na realizację zadania. Planowane zakończenie do 25.11.2016 r. Wykonanie ok. 40 metrów bieżących w postaci ułożenia płyt – koszt 6.000 zł, zakup dodatkowych płyt betonowych – 10.000 zł;

- przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji stawu przy ul. Klonowej, polegający na zaprojektowaniu wiaty i ścieżki edukacyjnej – koszt 4.000 zł;

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji ulicy Miraszewskiego w Paczkowie wraz z infrastrukturą rekreacyjną – koszt 7.280 zł;

- zakupiono samochód – HDS, przeznaczony do realizacji zadań związanych z odbiorem śmieci posegregowanych z pojemników typu dzwon- koszt 80.421 zł.

- złożono uzupełnienia do projektów w Euroregionie Pradziad: „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”, „Ścieżka informacyjna- Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu” oraz do projektu programu Interreg V-A Republika Polska- Czechy: „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia”. Wszystkie wnioski przeszły pozytywną ocenę formalną, obecnie są na etapie oceny merytorycznej.

Po zakończeniu sesji Rady Miejskiej, burmistrz Artur Rolka wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Wiesławem Barabaszem i radnymi udali się na Planty Miejskie przy ulicy Staszica w Paczkowie, aby zasadzić nowe drzewa. Akcja została zorganizowana w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. Ogólnie zostało zasadzonych 13 sztuk lip, 10 sztuk śnieguliczek oraz 20 sztuk jaśminowca.

 

 

 

 

Wersja XML