Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXVII sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

27 października br. o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń paczkowskiego Urzędu Miejskiego odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

Na sali, oprócz obecnych 12 członków Rady, w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z podpaczkowskich wsi, dyrektorzy jednostek podległych oraz zaproszeni goście.

Przed rozpoczęciem obrad zostały wręczone podziękowania dla sołectwa Trzeboszowice za przygotowanie i organizację tegorocznych dożynek gminnych oraz sołtysom, którzy uczestniczyli w imprezie i przygotowali wieńce dożynkowe. Burmistrz Gminy Paczków wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej złożyli oficjalne gratulacje nowej sołtys Dziewiętlic – pami Agnieszce Mazur.

Poszczególne głosowania nad uchwałami, poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Następnie Burmistrz przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej  w okresie od 29.09. do 26.10.2016 r.

Rada Miejska w Paczkowie zgodnie przyjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Paczków na 2016 r. Na wniosek Dyrektora ZWiK w Paczkowie dokonuje się zmiany w planie finansowym zakładu. Zmiany dotyczą zwiększenia budżetu o kwotę 6.500,00 zł w celu opracowania dokumentacji projektowej wymiany odcinka sieci wodociągowej w Wilamowej.

Kolejna jednogłośnie przyjęta uchwała dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Dzierżawcy nie zalegają w opłatach. W trakcie dzierżawy nie zgłaszano żadnych uwag dotyczących w/w dzierżawców. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Paczkowie w/w nieruchomości będą mogły zostać ponownie oddane w dzierżawę na okres do 3 lat, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód w postaci czynszu za dzierżawę oraz podatku od nieruchomości.

Następnie paczkowscy rajcy podjęli uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowymi najemcami pomieszczeń gospodarczych położonych w Paczkowie przy ul. Jagiellońska, działka nr 922/2. Najemcy nie zalegają w opłatach. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

W dalszej części podjęto jednogłośnie uchwałę w sprawie w sprawie uzgodnienia prac przy pomniku przyrody. Pomnik przyrody opisany w niniejszej uchwale ustanowiony został na podstawie Rozporządzenia Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 72, poz. 2231). Drzewo z gatunku dąb szypułkowy, rośnie w pasie drogi krajowej nr 46 w obrębie ewidencyjnym Ścibórz działka nr 825, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie Oddział w Opolu. Zakres prac został ustalony w oparciu o wniosek oraz oględziny  drzewa. Zabiegi pielęgnacyjne w obrębie ww. drzewa mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie dotyczącej utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Paczkowie i nadania Statutu również została jednogłośnie przyjęta. Uchwałą  nr XXV/152/04 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 16 września 2004 r. został utworzony Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie i został nadany ośrodkowi statut. Uchwałą nr XVII/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE z dnia 28 grudnia 2015r.dokonano zmiany poprzez zmianę statutu OPS ze względu na nowe zadania i zmianę aktów prawnych. 

Obecnie Ośrodek Pomocy Społecznej stoi przed realizacją nowych zadań, a jednym z nich jest prowadzenie działań i usług dla mieszkańców gminy w formie Klubu Integracji Społecznej. Rozpoczęcie funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej przewidziano na 1 stycznia 2017 r. W związku z tym dokonano odpowiednich zmian w postaci dodatkowych zapisów w statucie OPS i tym samym statut OPS otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

Następna uchwała dotyczyła przystąpienia Gminy Paczków do realizacji projektu pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako Partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem zgodnie ustanowionej uchwały jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu w okresie od 01.12.2016 r. do 31.01.2020 r. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z ROPS oraz z innymi samorządami gminnymi, tj.: Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Popielów, Głubczyce, Lubsza, Murów, Nysa, Branice i Pokój, Zawadzkie. Gmina Paczków będzie realizowała następujące zadanie:   Zadanie nr 9 – Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Paczków.

W następnym głosowaniu przyjęta uchwałę w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

W związku z wyborem nowego sołtysa we wsi Dziewiętlice dokonano zmiany inkasenta podatków. Nastąpiła zmiana uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Kolejną zgodnie zatwierdzoną uchwałą była uchwała w sprawie przyjęcia "Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Paczków za I półrocze 2016 r.", Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Paczków za I półrocze 2016" oraz "Informacji z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Paczków za I półrocze 2016 r.".

Ostatnia uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r. Został zwiększony plan dochodów budżetu o dodatkowe wpływy, w szczególności z tytułu:

- kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Przebudowa i modernizacja drogi we wsi Ścibórz nr dz.: 826, 827” w kwocie 6.000,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.500,00 zł,

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzeboszowicach w kwocie 9.300,00 zł.

 Po stronie wydatków budżetu dokonano zmian dotyczących przede wszystkim planów Funduszy Sołeckich następujących Rad Sołeckich: Dziewiętlice, Stary Paczków, Wilamowa, Ujeździec, Ścibórz. Zmieniono przeznaczenie środków finansowych w kwocie 16.122,95 zł. Zwiększono także rezerwę ogólną o kwotę 28.899,00 zł. oraz  plan wydatków majątkowych na następujących zadaniach:

- „Budowa drogi we wsi Frydrychów działka nr 41” o kwotę 4.352,00 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w Paczkowie ul. Miraszewskiego” o kwotę 3.000,00 zł.   

 

 

 

 

 

Wersja XML