Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Co i jak w urzędzie?

Prezentujemy Państwu wybrane sprawy, które można załatwić w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. Większość niezbędnych wniosków, załączników i instrukcji znaleźć można na stronie internetowej www.paczkow.bip.net.pl lub na miejscu w konkretnych wydziałach UM.

Decyzje o warunkach zabudowy
Sprawa wymaga złożenia kompletu dokumentów:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 3 
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 115

Dofinansowanie nauki dla pracodawców
Pracodawcy zatrudniający pracowników młodocianych mogą uzyskać dofinansowanie kosztów ich kształcenia w celu przygotowania zawodowego.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty
II piętro, pokój nr 15
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 170

Dowody osobiste

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 5
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 120

Działalność gospodarcza

Do rejestracji i likwidacji działalności gospodarczej oraz wprowadzania zmian w ewidencji działalności gospodarczej wymagane jest jedynie wypełnienie wniosku EDG-1 oraz przedłożenie dowodu osobistego.

Wydanie zaświadczenia o istnieniu firmy w ewidencji działalności gospodarczej - wymagane dokumenty:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości
parter, pokój nr 5a
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 151

 

Najem lokalu mieszkalnego

Najem lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 1
tel. (77) 431 67 91 wew. 110

Opłaty w kasie UM

W Kasie Urzędu Miejskiego (parter - obok Urzędu Stanu Cywilnego) można dokonać opłat m.in. z tytułu:

Godziny pracy kasy UM:

Powyższe opłaty można również uiścić bez prowizji w Punkcie Obsługi Klienta Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Paczkowie
Rynek 14, 48-370 Paczków, 
Tel: +48 (77) 455 30 43
Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 9:00-16:30

Podatki / ulgi podatkowe

Wnioski o:

- zbycie / nabycie nieruchomości gruntowej - należy przedłożyć akt notarialny
- zbycie / nabycie nieruchomości budynkowej - należy przedłożyć akt notarialny oraz informację w sprawie podatku od nieruchomości 
- wyburzenie budynku - należy przedłożyć pozwolenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na wyburzenie lub oświadczenie podatnika o wyburzeniu budynku
- zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej - należy przedłożyć odpowiednią decyzję burmistrza

Deklaracje osób prawnych:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Finansowy 
II piętro, pokój nr 18
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 181

Rejestracja stanu cywilnego (małżeństwa, urodzenia, zgony)

Rejestracja stanu cywilnego - obowiązuje terytorialna zasada rejestracji stanu cywilnego tzn. każde urodzenie, małżeństwo czy zgon rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na terenie, na którym owo zdarzenie nastąpiło. Rejestracji stanu cywilnego dokonuje się w księgach stanu cywilnego w formie aktów: urodzenia, małżeństwa oraz zgonu.

Wymagane dokumenty:

- dokument „zgłoszenie urodzenia”
- odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli dziecko pochodzi z małżeństwa
- odpis aktu urodzenia matki, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa
- dowody osobiste do wglądu

- skrócone akty urodzenia
- dowody osobiste do wglądu
- dowód ustania lub unieważnienia poprzedniego małżeństwa:

- karta zgonu wydawana przez lekarza
- dowód osobisty zmarłego
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Urząd Stanu Cywilnego
parter, pokój nr 5
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 120

Sprzedaż alkoholu

Zezwolenia stałe na sprzedaż napojów alkoholowych - wymagane dokumenty:

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydawane są przedsiębiorcom, posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wymagane dokumenty:

Sprawy załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Koordynacji Programów Europejskich i Rozwoju Przedsiębiorczości 
parter, pokój nr 5a 
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 151

Sprzedaż lokalu mieszkalnego

Sprawa wymaga wypełnienia odpowiedniego wniosku (dostępny na miejscu).

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 1
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 110

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne przysługuje:

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Oświaty
II piętro, pokój nr 15
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 170

Wycinka drzew

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
parter, pokój nr 4
tel. +48(77) 431 67 91 wew. 114

Wypisy / wyrysy ze studium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wymagane dokumenty:

wniosek

- od wypisu do 5 stron - 30zł

- od wypisu powyżej 5 stron - 50 zł

- od wyrysu - za każdą rozpoczętą stronę formatu A4 - 20 zł nie więcej niż 200 zł

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 4
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 114

Wywóz odpadów komunalnych i ścieków - zezwolenie na działalność w tym zakresie
Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 4
tel. =48 (77) 431 67 91 wew. 114

Zajęcie pasa drogi (dotyczy również chodnika, pobocza)

Wymagane dokumenty:

podanie, które zawiera:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 3
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 115

Zameldowanie / wymeldowanie

Zameldowanie - dane niezbędne do zameldowania na pobyt stały lub czasowy:

Wymeldowanie - dane niezbędne do wymeldowania należy przedstawić w organie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Spraw Obywatelskich
parter, pokój nr 5
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 120

Zjazdy z działki na drogę - uzgodnienie / wykonanie / remont

Uzgodnienie i wykonanie nowego zjazdu z działki na drogę gminną - wymagane dokumenty:

Wykonanie remontu lub utwardzenie istniejącego zjazdu na drogę gminną - wymagane dokumenty:

Sprawę załatwia i szczegółowych informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji 
parter, pokój nr 3
tel. +48 (77) 431 67 91 wew. 115

 

Wersja XML