Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Listopadowa sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

24.11.2016 roku o godzinie 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego odbyła się XVIII sesja Rady Miejskiej.

W sali zebrało się 13 radnych, Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, Sekretarz Gminy Paczków Iwona Cymara, Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, sołtysi z sołectw naszej Gminy, dyrektorzy podległych jednostek oraz zaproszeni goście.

Sesja rozpoczęła się zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej październikowej sesji, kolejnym punktem było wybranie sekretarza i zatwierdzenie porządku obrad. Następnie burmistrz przedstawił swoje sprawozdanie z działalności międzysesyjnej od 28.10 do 23.11.2016 r.

Pierwsza podjęta jednogłośnie uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r. Podjęto, że zwiększa się plan dochodów budżetu o dodatkowe wpływy; w szczególności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 15.000,00 zł oraz z wyżywienia w PSP Nr 2 w Paczkowie o kwotę 8.000,00 zł. Plan wydatków budżetowych koryguje się w celu realizacji bieżącej działalności; w szczególności na pokrycie pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy Społecznej w kwocie 41.450,00 zł. W ramach wydatków majątkowych rezygnuje się z zakupu pieca do PP Nr 3 w Paczkowie, natomiast zwiększa się plan na zadaniu pn. „Termomodernizacja PSP Nr 3 w Paczkowie o 16.195,00 zł.

Następnie, również jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Został zmieniony Wykaz Przedsięwzięć w następujący sposób:

- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków – etap II”,

- zmienia się okres realizacji zadania pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego miasta Paczków jako Pomnika Historii poprzez przebudowę Płyty Rynku”,

- zadanie pn. „Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie” zakwalifikowano do wydatków majątkowych.

W kolejnej części została podjęta uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. Obniżone zostały następujące stawki podatkowe:

- od powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych, dotychczas obowiązująca stawka została obniżona do 4,54 zł od 1 ha,

- od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw oraz w obiektach handlowych, których powierzchnia sprzedaży, ustalona zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przekracza 400 m2 dotychczasowe stawki zmniejszono do kwoty 22,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym obowiązującą w 2016 r. stawkę obniżono do 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Ponadto wszystkie pozostałe stawki podatku od nieruchomości w 2017 r. pozostają w takiej samej wysokości jak w obecnym roku.

Czwarta jednogłośnie podjęta uchwała dotyczyła zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023. Przyjęty Uchwalą Nr XXVI/190/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 września 2016r. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Paczków do roku 2023, opracowany w ramach Konkursu dotacji "Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji",

W związku z powyższym:

-   Zmieniono cały rozdział 6 dokumentu zawierający się między stronami 30-83

-   Zmieniono rozdział 4 dokumentu zawierający się między stronami 10-28

 -   Dodano szacunkowe koszty inwestycji opisanych w rozdziale 10 dokumentu zawierające się między stronami 94-97

W szczególności zwrócono uwagę na zebranie i przeliczenie danych w odniesieniu do Gminy Paczków (a nie jak w poprzednim dokumencie do miasta), w tym:

.         przeliczenie wskaźników

.         nowa ocena skali problemu (tabele)

.         nowe mapy wpływu wskaźników na sytuację w gminie (mapy)

.         sformułowanie nowych wniosków opisowych w odniesieniu do nowych    wyników obliczeń

Jednocześnie Lista projektów dodatkowych została uzupełniona o szacunkowe ramy finansowe.

Wprowadzenie powyższych zmian jest konieczne w celu uzyskania pozytywnej oceny LPR wydanej przez UMWO. Brak pozytywnej oceny skutkować będzie nie rozliczeniem pozyskanej wcześniej dotacji na przygotowanie niniejszego dokumentu oraz uniemożliwieniem składania wniosków aplikacyjnych do Działania 10.2  Inwestycje wynikające z Lokalnych Programów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Następnie została zatwierdzona uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXIV/195/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków. Zgodnie z art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu  aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 296; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)  jeżeli liczba zmian w uchwale jest znaczna lub gdy uchwała była wielokrotnie wcześniej zmieniana i posługiwanie się tekstem uchwały może być istotnie utrudnione, organ właściwy do wydania aktu normatywnego ogłasza tekst jednolity uchwały w formie obwieszczenia w dzienniku urzędowym, w którym dany akt normatywny ogłoszono. Ze względu na wprowadzone zmiany, mając na uwadze powyższe, niezbędnym jest ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Paczków.

W dalszej części zgodnie podjęto uchwałę zmieniającą podjętą w wrześniu 2015 r. uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Paczkowie oraz nadania jej statutu. Członkowie Rad Seniorów, mogą być delegowani w podróż w związku z wypełnianiem obowiązków społecznych. Decyzję w kwestii pokrycia kosztów przejazdu członków rad seniorów winien podjąć organ, który radę powołał, zabezpieczając tym samym środki w budżecie Gminy na dany rok.

         Zebrani Radni Rady Miejskiej podjęli uchwałę w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego. Niniejsza uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą pomieszczenia garażowego położonego w Paczkowie przy ul. Kołłątaja, działka nr 371/8.

                Ostatnią zgodnie podjętą uchwałą w tym dniu, była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych. Niniejsza uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów z dotychczasowymi dzierżawcami działek wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały. Przedmiotowe działki stanowiące własność Gminy Paczków były dzierżawione na czas oznaczony do trzech lat. Dotychczasowi dzierżawcy wystąpili z wnioskiem do Burmistrza Gminy Paczków o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. Dzierżawcy nie zalegają w opłatach. W trakcie dzierżawy nie zgłaszano żadnych uwag dotyczących w/w dzierżawców. Po wyrażeniu zgody przez Radę Miejską w Paczkowie w/w nieruchomości będą mogły zostać ponownie oddane w dzierżawę na okres do 3 lat, dzięki czemu Gmina zyska dodatkowy dochód w postaci czynszu za dzierżawę oraz podatku od nieruchomości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML