Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Spotkanie Przedsiębiorców z Gminy Paczków

W poniedziałek 5 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie dla Kupców i Przedsiębiorców z Gminy Paczków w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Na początku spotkania, Skarbnik Gminy Paczków – Dariusz Wąsiak zaprezentował szereg zmian, które nastąpią w obszarze stawek podatkowych na rok 2017.  I tak w Nowym Roku podstawowe obciążenia podatkowe w naszej Gminie nie wzrosną, lecz przeciwnie zmaleją. W zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku od środków transportowych nie będzie zwiększenia zobowiązań mieszkańców wobec budżetu Gminy z tytułu wzrostu stawek podatkowych. 

Na sesji Rady Miejskiej w Paczkowie w dniu 24.11.2016 r. podjęta została uchwała Nr XXVIII/211/2016, którą dokonano następujących zmian w podatku od nieruchomości na 2017 r.:

- od powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych dotychczas obowiązująca stawka została obniżona do 4,54 zł od 1 ha,

- od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie sprzedaży paliw oraz w obiektach handlowych, których powierzchnia sprzedaży, ustalona zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przekracza 400 m2 dotychczasowe stawki zmniejszono do kwoty 22,66 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

- od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym obowiązującą w 2016 r. stawkę obniżono  do 10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Ponadto wszystkie pozostałe stawki podatku od nieruchomości w 2017 r. pozostają w takiej samej wysokości jak w obecnym roku.

Bez zmian również pozostaną stawki podatku od środków transportowych. W 2017 r. obowiązywać będą stawki określone w Uchwale Rady Miejskiej w Paczkowie Nr XV/107/2015 z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

   W 2017 r. rolnicy zapłacą mniejszy podatek rolny. Stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 131,10 zł za 1 ha gruntu rolnego (równowartość pieniężna 2,5 dt żyta). Stawka podatku obniży się o 3 % w porównaniu do 2016 r.

Ponadto zostały przedstawione zasady pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej.

Bardzo ważnym punktem spotkania była omówiona przez Burmistrza Gminy Paczków – Artura Rolkę prezentacja multimedialna na temat prac Urzędu Miejskiego w Paczkowie nad przygotowaniem terenów inwestycyjnych planowanych do lokalizacji w Paczkowie oraz przebudowy Płyty Rynku, inwestycji, na którą zostały złożone 2 projekty o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak została zaplanowana inwestycja, co zostanie zmienione, a także jak będzie przebiegał remont,  pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Wspólnie zdecydowano, że spotkania dla Kupców i Przedsiębiorców z naszej gminy są korzystne i potrzebne. Dlatego też dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w forum i mamy nadzieję na kolejne spotkania.

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne zaprezentowane podczas zebrania:

 

PPTPrezentacja - dofinansowania dla Przedsiębiorców.ppt (849,00KB)

ODPPrezentacja - zwolnienia podatkowe.odp (109,76KB)

JPEGZmiana studium uwarunkowań i kieunków zagospodarowania przestrzennego.jpeg (673,73KB)

 

 

Wersja XML