Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Gminy Paczków w okresie od 25.11.2016 r. do 29.12.2016 r.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Gminy Paczków w okresie od 25.11.2016 r. do 29.12.2016 r.

29 grudnia br. podczas Sesji Rady Miejskiej w Paczkowie Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka przedłożył Radzie Miejskiej oraz wszystkim zgromadzonym sprawozdanie ze swojej działalności międzysesyjnej w okresie  od 25.11.2016 r. do 29.12.2016 r.

Wspomniał w nim m.in. o cyklicznych poniedziałkowych spotkaniach z mieszkańcami, a także naradach z naczelnikami i kierownikami jednostek, spotkaniach z Komendantami Straży i Policji, posiedzeniach burmistrza oraz udziałach w pracach komisji Rady Miejskiej.

Burmistrz uczestniczył:

25.11.

-w spotkaniu z młodzieżą z Gminy Paczków w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady przy burmistrzu. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z Gimnazjum Publicznego i Zespołu Szkół w Paczkowie;

- w spotkaniu zorganizowanym na Zamku w Otmuchowie w sprawie termomodernizacji, wspólnym przygotowaniu wniosku;

-w spotkaniu z okazji Święta Pracownika Socjalnego;

26.11.

- w spotkaniu integracyjnym – Zabawie Andrzejkowej zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddziału w Paczkowie;

28.11.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w spotkaniu z mieszkańcami;

- w podsumowaniu projektu realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Paczkowie pt. „Podróż w świat sztuki i nauki” – Wsparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- edycja 2016 r.;

29.11.

- w spotkaniu z komendantami straży i policji;

- w spotkaniu z Radą Seniorów;

- w spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu w sprawie Efektywności Energetycznej – termomodernizacji;

- w VIII edycji gali biznesu „Pracodawca Roku 2016 r. Powiatu Nyskiego”, która odbyła się w Nysie;

30.11.

- w  posiedzeniu burmistrza, gdzie zostały poruszone sprawy mieszkaniowe i administracyjne;

- w spotkaniu w ramach miejskiej emisji dwutlenku węgla w Nysie;

01.12.

- w spotkaniu z Radnymi Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie budżetu na rok 2017;

- w spotkaniu z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Paczkowie;

02.12.

-  w spotkaniu z samorządowcami w sprawie termomodernizacji;

- w spotkaniu z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska;

- w spotkaniu, podczas którego został podpisany aneks do umowy przebudowy drogi w Ujeźdźcu w  Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w UMWO w Opolu;

05.12.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w spotkaniu z mieszkańcami;

-  w akcji „Czytanie dzieciom” w przedszkolach nr 1 i 3 w Paczkowie oraz w Kamienicy;

- w spotkaniu z Towarzystwem Polsko-Francuskim w Paczkowie;

- w spotkaniu z przedsiębiorcami w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie w sprawie stawek podatkowych na 2017 r., omówienia planowanej przebudowy płyty Rynku i spraw bieżących w Gminie Paczków;

06.12.

- w  spotkaniu z komendantami straży i policji;

07.12.

- w Kolegium Burmistrza;

-  w Mikołajkach z podopiecznymi Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych „Więź”;

08.12.

- w Komisji Oświaty, gdzie zostały omówione sprawy związane ze zmianą systemu edukacji;

09.12.

- w spotkaniu z nauczycielami Gimnazjum Publicznego w Paczkowie;

- w koncercie adwentowym w Javorniku;

12.12.

- w naradzie z naczelnikami wydziałów oraz kierownikami jednostek podległych, a następnie w spotkaniu z mieszkańcami;

- w spotkaniu, podczas którego nastąpiło podpisanie aktu notarialnego ze Starostą Nyskim na przejęcie budynku przy ul. Kościelnej 24 w Paczkowie;

- w spotkaniu z Gminnym Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej;

- w uroczystości 25-lecia powstania Muzeum Gazownictwa w Paczkowie;

13.12.

- w spotkaniu z komendantami straży i policji;

- w Spotkaniu przy Choince w Klubie Seniora przy Ośrodku Kultury w Paczkowie;

14.12.

- w audycji Radia Nysa;

- w spotkaniu w Komendzie Powiatowej Policji w Nysie – pożegnanie funkcjonariuszy przechodzących na emeryturę;

- w spotkaniu w sprawie konfliktu we wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Armii Krajowej 1 w Paczkowie;

- w uroczystości 40-lecia powstania Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy FAMAD w Paczkowie;

15.12.

- w spotkaniu z przedsiębiorcami z Gminy Paczków;

16.12.

- w spotkaniu z Prezesem Fundacji Plan B;

- w spotkaniu z Prezesem PKS-u;

-  w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym dla Seniorów z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddziału w Paczkowie;

-  w uroczystości 10-lecia założenia LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór w Otmuchowie;

17.12.

- w Jarmarku Bożonarodzeniowym na Rynku w Paczkowie;

19.12.

- w spotkaniu u Wicewojewody w sprawie karetek z Paczkowa obsługujących również Gminę Złoty Stok i Gminę Kamieniec Ząbkowicki oraz weekendowej i świątecznej opieki zdrowotnej, środowiskowego domu opieki, i zabytków Paczkowa,

- w spotkaniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Opolu w sprawie zaplanowanej przebudowy drogi w Wilamowej;

- w spotkaniu z Dyrektorem Departamentu PROW w sprawie naborów realizowanych przez LGD;

- w spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Opolskiego w sprawie naborów realizowanych przez LGD;

- w podpisaniu aneksu w BGK;

- w spotkaniu z mieszkańcami;

- w spotkanie opłatkowym z grupą AA z Gminy Paczków;

20.12.

- w przekazaniu samochodu dla Komisariatu Policji w Paczkowie, dofinansowanego przez Gminę Paczków;

-w  kolegium burmistrza;

21.12.

- w spotkaniu z przedsiębiorcami - wizyty w zakładach pracy;

22.12.

- w komisji wspólnej Rady Miejskiej;

- w spotkaniu wigilijnym z pracownikami;

28.12.

- w kolegium burmistrza;

29.12.

- w komisji wspólnej Rady Miejskiej;

W tym czasie zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozpoczęto remont pomieszczenia w PSP nr 2 (wymiana okien , kaloryferów, podłóg, elektryki, malowanie ścian) – kwota 6.000 zł;

- zabudowa szamba w Dziewiętlicach -12.900 zł;

- częściowe wykonanie dokumentacji na remont OSP Gościce – 12.000 zł, płatne w dwóch transzach;

- odbiór Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego zagospodarowania terenu przy ul. Miraszewskiego – 7.000 zł;

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej dla Gminy Paczków i jednostek podległych – oszczędność- 1 grosz na kWh;

- podpisanie umowy na odbiór odpadów komunalnych z ZUKiM na rok 2017;

- ogłoszenie i rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opiekę weterynaryjną 3 ofert - wygrał weterynarz z Nysy-  oszczędność 1000 zł rok;

- podpisano umowę na obsługę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Paczkowie na kwotę 7.000 zł miesięcznie- realizacja przez  ZUKiM;

-  przygotowano zapytanie na utrzymanie czystości i porządku w Gminie Paczków;

- przygotowano 2 wnioski zamówień publicznych na remont budynku Ratusza oraz remont drogi w Wilamowej;

-komunalizacja - przejęcie działek Wilamowej i Ujeździec;

- zgłoszenie poprawek i odbiór ogrodzenia cmentarza Agencji Nieruchomości Rolnych przy obwodnicy;

- przygotowywanie dokumentacji do wniosku na Termomodernizację PSP 3 w Paczkowie (Audyt, dokumentacja techniczna);

- podpisano akt notarialny darowizny na budynek przy ul. Kościelnej 24;

- zakończenie inwestycji przebudowy drogi gminnej w Ujeźdźcu – wykonano prace dodatkowe, ponadplanowe: wykonywane są zjazdy, siegacz asfaltowy, łącznik powiatowy;

- zakupiono dekoracje oświetlenia świątecznego – 6.000 zł;

- pracownicy robot publicznych wykonali prace porządkowe (zbieranie, grabienie liści, śmieci, prace w PSP nr 2 w Paczkowie, montowali oświetlenie świąteczne;

Otrzymane dofinansowania:

- otrzymaliśmy oficjalną decyzję o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Mikroprojektów Programu Współpracy Terytorialnej Interreg V-A Republika Czeska – Polska w Euroregionie Pradziad dla dwóch wniosków przygotowanych w partnerstwie z Javornikiem w Czechach, gdzie Paczków jest Partnerem Wiodącym. Pierwszy z projektów to „Wirtualne Oko Kultury Pogranicza Paczkowsko-Javornickiego”, którego celem jest wspólna kampania promocji pogranicza paczkowsko-javornickiego w Internecie i poza nim poprzez stworzenie portalu Wirtualnego Oka Kultury Pogranicza oraz wspólnej wizytówki Targów Rzemiosła Tradycyjnego w Paczkowie i Javorniku. Tematyka targów dotyczy kowalstwa oraz bartnictwa. W ramach projektu zaplanowano także postawienie wielkoformatowych tablic reklamowych  w po obu stronach granicy, promujące wydarzenia odbywające się po polskiej i czeskiej stronie granicy. Ponadto zostaną wydane materiały promocyjne. Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 18 413, 50 euro, to kwota ok. 81 tys. zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 15 561,47 euro (ok. 69 tys. zł). Drugi projekt pn. Ścieżka informacyjna „Śladami św. Jana Nepomucena po paczkowsko-javornickim pograniczu dotyczy podjęcia działań służących poprawie atrakcyjności pogranicza poprzez prace konserwatorskie figur św. Jana Nepomucena w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego i Sienkiewicza oraz w Javorniku. Celem konserwacji i restauracji wszystkich figur jest potrzeba powstrzymania działań czynników niszczących oraz konieczność poprawy estetyki obiektów. Ponadto w ramach projektu zaplanowano stworzenie ścieżki informacyjnej "Śladami św. Jana Nepomucena", wykonanie tablic informacyjnych, które zostaną umiejscowione w pobliżu odnowionych figur Nepomuków. Tablice będą zawierały informacje w dwóch językach (polskim i czeskim) dotyczące historii wyremontowanego pomnika, informacji biograficznych o św. Nepomucenie oraz wskazówek, gdzie znajdują się pozostałe odnowione pomniki. Dodatkowo zostaną wydane materiały promocyjne i odbędzie się wystawa fotograficzna. Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 26 549, 80 euro, to kwota ok. 117 tys. zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 22 567, 33 euro (ok. 100 tys. zł);

- Projekt „Paczków i Javornik. Dwa miasta, jedna historia” otrzyma dofinansowanie z Programu Interreg V-A Republika  Czeska – Polska, z osi priorytetowej nr 2. Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Po długim oczekiwaniu, przyszła bardzo dobra wiadomość. Całkowita wartość projektu dla Gminy Paczków wynosi 1 361 545,79 euro, to kwota ok. 5,99 mln zł, natomiast całkowita kwota dotacji z EFRR wynosi 1 157 313,92 euro (ok. 5, 1 mln zł). W ramach projektu zaplanowano adaptację i rewitalizację zabytkowej płyty Rynku, z wydzieleniem 45 nowych miejsc parkingowych. Wszystkie prace związane z przebudową płyty Rynku będą prowadzone w ścisłej współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Pozostała część terenu zostanie zaadaptowana według historycznych planów, powstaną zielone strefy odpoczynku, zostanie odtworzona zabytkowa fontanna, która niegdyś zdobiła Rynek. Ponadto powstanie Transgraniczne Centrum Informacji Turystycznej w Paczkowie z infokioskiem obsługiwanym w językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Inne działania założone w projekcie po polskiej stronie dotyczą m.in. stworzenia stacji rowerowej, wyznaczenia szklaku pieszo-rowerowego oraz budowę altan rekreacyjno–wypoczynkowych na terenie gminy, gdzie będzie można  skorzystać z grilla czy pieca chlebowego. Pętla szlaku rowerowego będzie prowadziła przez Paczków, Kozielno, Kamienicę Nyską, Gościce Lisie Kąty, a następnie przez granicę państwa do Javornika, ponownie przez granicę, Ujeździec i Stary Paczków. Zaplanowano również wydanie publikacji i materiałów informacyjnych dla grup ze specjalnymi potrzebami (osoby niedowidzące, informacje dla osób o ograniczonej mobilności itp.). Dodatkowo powstanie mobilna aplikacja GPS, zawierająca ofertę turystyczną skierowaną do rodzin z dziećmi, seniorów oraz osób aktywnych, natomiast w sezonie letnim będzie możliwość bezpłatnego zwiedzania miasta z przewodnikiem. Przy wjazdach do miast pojawią się bilbordy reklamowe, prezentujące wydarzenia mające miejsce po obu stronach granicy.

 

 

Wersja XML