Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w 2016 r.

W czwartek 29 grudnia 2016 r. paczkowscy radni spotkali się na ostatnim w tym roku posiedzeniu sesyjnym.

Na sali oprócz czternastu członków Rady,  nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki. W sesji wziął udział również Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy.

Na początku posiedzenia wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego nr 1 w Paczkowie, które bardzo udanym przedstawieniem jasełkowym uświetniły obrady sesji. Następnie Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej wręczyli zaproszonym gościom podziękowania i listy gratulacyjne. Wyróżnieni zostali: Prezes Zarządu firmy „Famad” – pan Mieczysław Fluder za prężną działalność i zdobycie statuetki Nyskiego Syzyfa podczas VIII Gali Biznesu „Pracodawca Roku 2016 r. Powiatu Nyskiego” w kategorii średnich i dużych przedsiębiorstw, spółka „Kowale” Tomasz Kowalczyk, Paweł Kowalczyk s.c. za wyróżnienie w kategorii Młody Biznes. Podziękowania trafiły również do pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Ewy Pawlinów oraz pań Urszuli Przewrockiej oraz Krystyny Habdas za organizację i zaangażowanie w akcję „Paczkowska Paczka”. Szczególne słowa uznania zostały przekazane dla pana Adama Króla – emerytowanego Kustosza Muzeum Gazownictwa w Paczkowie za czynny udział w współtworzeniu muzeum, wpływu na rozwój turystyki i promocję regionu.

Po uroczystej części, Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Wiesław Barabasz rozpoczął posiedzenie.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad.

Jako pierwsza została podjęta uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2016 r. w celu wykupu emisji obligacji serii 09H przed terminem ich płatności tj. 2018 r. dokonuje się zmian przychodów i rozchodów budżetu Gminy w 2016r. Źródłem spłaty zobowiązania będą wolne środki za 2015 r.

Następnie Rada jednogłośnie uchwaliła Budżet Gminy Paczków na 2017 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową. W 2017 r. dochody planuje się w kwocie ogółem 43 589 956,00 zł. Natomiast wydatki w kwocie ogółem 48 916 252,00 . Deficyt budżetu w wysokości 5 326 296,00 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów, pożyczek oraz wolnymi środkami, o których mowa art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

Radni poddali również pod głosowanie uchwałę dotyczącą uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Paczków na rok 2017 r.

Rajcy poprzez głosowanie wyrazili zgodę na przyjęcie uchwały  w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Paczków na 2017r.

Następnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nyskiemu na dofinansowanie działalności Zamiejscowego Oddziału ds. Komunikacji w Paczkowie Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Nysie oraz w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Paczków oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

W dalszej kolejności podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W celu zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania niezbędne jest zawarcie partnerstwa. Liderem Partnerstwa będzie Powiat Nyski, a Gmina Paczków Partnerem. Partnerstwo będzie składało się z 16 Partnerów (Powiat Nyski, Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Prudnik, Gmina Biała, Gmina Lubrza, Gmina Paczków, Gmina Głuchołazy, Gmina Pakosławice, Gmina Nysa, Gmina Korfantów, Gmina Otmuchów, Gmina Skoroszyce, Gmina Grodków). Projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego" ma na celu wspólne przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji obiektów użyteczności  publicznej na terenie gmin i powiatów wchodzących w skład Partnerstwa.

Radni zaakceptowali również uchwałę dotyczącą powołania Młodzieżowego Forum Samorządowego w Paczkowie i nadania mu statutu. Młodzieżowa Rada Gminy Paczków zostanie powołana w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej  wśród młodzieży z Gminy Paczków, która ma charakter konsultacyjny. Do zadań Rady będzie należało: integracja środowisk młodzieży na terenie Gminy, upowszechnianie problematyki młodzieży i zainteresowanie nią organizacji lokalnych, przybliżenie zasad działania organów Gminy ,przekazywanie organom Gminy własnych inicjatyw działań na rzecz młodzieży, monitorowanie potrzeb młodzieży, prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych na temat funkcjonowania Rady w strukturach samorządu terytorialnego, współpraca z młodzieżą.

Następna uchwała dotyczyły zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.  Od 1 stycznia 2016 r. ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono nową stawkę podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W związku z brakiem stawki w Uchwale Nr XXVIII/211/2016 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości istnieje potrzeba wprowadzenia niniejszej zmiany.

W tym dniu podjęto również uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw nieruchomości gruntowych oraz wyrażenia zgody na kolejną umowę najmu pomieszczenia gospodarczego.

W tej części wszystkie projekty uchwał zostały jednogłośnie zaakceptowane.

 

 

Wersja XML