Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Gminy Paczków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. w zakresie:

1. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;

4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

5. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

6. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Jest o co powalczyć, bo w tym roku wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wspomnianych zadań wyniesie w sumie 120 tys. złotych.
W otwartym konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1 (pok. 10) w terminie do dnia 8 lutego 2017 r. do godz. 15:00.  Kopertę należy opatrzyć opisem: „Oferta realizacji zadania publicznego – z dopiskiem w jakim zakresie będzie zadanie realizowane”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi do 14 lutego 2017 r. Wyboru ofert dokona Burmistrz Gminy Paczków po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, w terminie do dnia 17.02.2017 r.  Termin realizacji dotowanych zadań upłynie 31 grudnia 2017 roku - oznacza to, że dofinansowywane przedsięwzięcia powinny zostać zrealizowane od dnia podpisania umowy do końca tego roku.

Szczegółowe informacje i instrukcje składania ofert we wspomnianym otwartym konkursie ofert znaleźć można w ogłoszeniu opublikowanym na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Paczków zaprasza organizacje pozarządowe i inne podobne podmioty do wskazywania osób, które będą brały w udział w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Gminę Paczków w 2017 roku.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 31.01.2017 roku. Zgłoszenia należy dokonać na odpowiednim formularzu, podpisanym przez kandydata oraz przez członków zarządu lub osoby upoważnione do reprezentacji organizacji pozarządowej/podmiotu na zewnątrz. Formularz można pobrać ze strony www.paczkow.bip.net.pl. Wypełnione formularze z propozycjami kandydatów należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, 48-370 Paczków.

 

 

Wersja XML