Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ty szkolisz my płacimy!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 06 lutego 2017 roku do 15 lutego 2017 roku.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

• wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

• kursów i studiów podyplomowych realizowanych z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

• egzaminów umożliwiających uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

• badań lekarskich i psychologicznych wymaganych do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

• ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

W ramach środków z KFS nie można ubiegać się o sfinansowanie kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia związanych z kursem, studiami podyplomowymi lub egzaminem.

UWAGA !

Wnioski powinny być złożone minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.

Więcej informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym można uzyskać na stronie internetowej PUP w Nysie, link poniżej:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2328.html

 

Wersja XML