Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XXX sesja Rady Miejskiej w Paczkowie

W czwartek 26 stycznia 2017r. paczkowscy radni spotkali się na pierwszym w tym roku posiedzeniu sesyjnym.

Na sali oprócz jedenastu członków Rady,  nie zabrakło Burmistrza Gminy Paczków Artura Rolki. W sesji wziął udział również Skarbnik Gminy Paczków Dariusz Wąsiak, Sekretarz Iwona Cymara oraz sołtysi wsi z terenu naszej gminy, dyrektorzy jednostek podległych i zaproszeni goście.

Podczas obrad Rady Miejskiej w Paczkowie, swoją obecnością zaszczycił nas Starosta Powiatu Nyskiego – Pan Czesław Biłobran, który odpowiedział na nurtujące radnych pytania, a także przedstawił plany inwestycji, które zostały zaplanowane w Gminie Paczków.

Jak zawsze poszczególne głosowania nad uchwałami poprzedziły formalności związane z zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji, wyborem sekretarza i zatwierdzeniem porządku obrad. Podczas głosowania nad uchwałami, wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany budżetu Gminy Paczków na 2017 r.

W uchwale dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1.037.719,00 zł; w szczególności z tytułu:

- podatku od nieruchomości zapłaconego przez OSP i GCSiR w Paczkowie w kwocie 46.971,00 zł. Dokonanie zapłaty przez wymienione jednostki jest mniej pracochłonne i mniej sformalizowane niż dokonywanie umorzeń,

- zwrotu do budżetu niewykorzystanej dotacji w kwocie 88.980,00 zł przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach,

- dochodów wypracowanych przez Radę Rodziców PP Nr 1 w Paczkowie,

- dotacji na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa" w kwocie 954.381,00 zł. Planuje się zrealizowanie zadania do końca lipca 2017 r., natomiast wniosek o płatność zostanie złożony we wrześniu bieżącego roku. W związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że środki stanowiące refundację wpłyną jeszcze w tym roku.

Zmniejsza się dotację od Powiatu Nyskiego na utrzymanie Domu Plastyka o 55.000,00 zł.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu o kwotę 83.338,00 zł; w szczególności poprzez:

- korektę planu wydatków na zadanie majątkowe  pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa" w części dotyczącej uzyskanego dofinansowania,

- zmniejszenie planu dotyczącego remontów zasobu komunalnego i wprowadzenia do budżetu nowego zadania majątkowego w kwocie 12.000,00 zł pn. „Nabycie działki gruntowej nr 1053 w Kamienicy”,

- wprowadzenie planu wydatków na podatek od nieruchomości od budynków i gruntów wykorzystywanych przez OSP w kwocie 4.354,00 zł,

- przeznaczenie niewykorzystanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dziewiętlicach dotacji w kwocie 88.980,00 zł na remont klatki schodowej i adaptację pomieszczeń w budynku Zespołu,

- przeznaczenie środków wypracowanych przez Radę Rodziców PP Nr 1 w Paczkowie na zakup wyposażenia w kwocie 2.387,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków bieżących na prowadzenie gospodarki odpadami o kwotę 10.000,00 zł i przeznaczenie na zadanie majątkowe pn. „Budowa punktu odbioru odpadów zbieranych selektywnie przy ul. Mickiewicza w Paczkowie”,

- zmniejszenie dotacji dla OKiR w Paczkowie na utrzymanie Domu Plastyka o 55.000,00 zł,

- zabezpieczenie środków w kwocie 42.617,00 zł na podatek od nieruchomości płacony przez GCSiR w Paczkowie.

Dokonuje się również zmian po stronie przychodów budżetu poprzez zmniejszenie kwoty pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie o 17.421,00 zł tj. do wysokości uzyskanego dofinansowania z PROW 2014-2020. Zmniejszenie to rekompensowane jest zwiększeniem o tę samą kwotę wolnych środków.

Zwiększa się rozchody z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 954.381,00 zł. Planuje się spłacenie pożyczki uzyskanej na zadanie majątkowe pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilamowa" jeszcze do końca bieżącego roku. 

Kolejna uchwała dotyczyła  zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. JST mogą otrzymać środki z budżetu państwa (finansowanie wyprzedzające) w formie preferencyjnej pożyczki udzielanej na finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji. Kwota udzielonej pożyczki nie może przekroczyć wysokości udziału środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW, w kwocie przyznanej przez podmiot wdrażający pomocy finansowej, określonej w umowie o przyznaniu pomocy lub aneksie do tej umowy. Z tytułu udzielenia pożyczki, BGK pobiera prowizję w wysokości 0,1% kwoty udzielonej pożyczki. Oprocentowanie każdej transzy pożyczki, uruchamianej w danym kwartale kalendarzowym, wynosi 0,25 stawki referencyjnej, obliczanej jako średnia arytmetyczna wskaźnika WIBOR 3M za okres ostatnich trzech dni, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót, w miesiącu poprzedzającym ten kwartał.

Następnie została podjęta uchwała w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy Paczków do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków - etap II", przyjęcia do realizacji określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych, wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf . Wprowadzenie projektu uchwały związane jest ze złożeniem przez Gminę Paczków wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Paczków – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach (konkurs nr POIiŚ.2.3/3/2016). Zgodnie z Regulaminem konkursu zamkniętego nr POIiŚ.2.3/3/2016 jednym z załączników wymaganych do wniosku o dofinansowanie jest m.in. Uchwała Rady Gminy lub organu założycielskiego upoważniająca do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.

Radni poddali również pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia sołectwa Wilamowa do programu "ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM".  Odnowa wsi jest ważną napędową siłą rozwoju obszarów wiejskich, skutecznie przeobrażającą tereny nią objęte i stanowiącą istotny składnik procesów rozwojowych na poziomie lokalnym i regionalnym. To proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, którego animatorem i podmiotem jest społeczność lokalna. Oddziałuje on na standard życia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego, wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi. Cechą odnowy wsi jako metody rozwoju obszarów wiejskich jest zatem kompleksowość, polegająca na uzgodnieniu i realizowaniu całościowej wizji rozwoju wsi, z myślą o zachowaniu jej tożsamości, przestrzennej integralności oraz zharmonizowaniu podstawowych funkcji: mieszkalnej, gospodarczej (produkcja i usługi) oraz rekreacyjnej i wypoczynkowej. Głównym celem Programu jest pobudzenie aktywności mieszkańców wsi, poprzez stymulowanie i wspomaganie oddolnych inicjatyw rozwojowych oraz stworzenie odpowiednich mechanizmów i instrumentów wsparcia odnowy i rozwoju wsi.

W dalszej kolejności podjęto uchwałę dotyczącą określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Paczków na zadania służące ochronie powietrza. W celu poprawy jakości środowiska naturalnego, przez ograniczenie jego zanieczyszczenia, na terenie Gminy Paczków planuje się wprowadzić dotację celową ze środków budżetu Gminy będącą wsparciem dla mieszkańców podejmujących działania proekologiczne służące ochronie powietrza. W celu określenia zasad dotacji opracowano regulamin, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Dotacja stanowić będzie mechanizm zachęcający mieszkańców do inwestowania w ekologiczne źródła ogrzewania.

Następną podjętą uchwałą była uchwała w sprawie w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Paczków. W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, od 1 stycznia 2017 roku zniesiona zostanie możliwość pobierania przez organ prowadzący opłat za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego. Ma to związek z tym, że już od przyszłego roku sześcioletni uczniowie uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego objęci zostaną subwencją oświatową.

Radni zaakceptowali również uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Paczkowie na 2017 rok.  Komisja Rewizyjna jest organem Rady Miejskiej powołanym do przeprowadzania kontroli działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

W tym dniu podjęto również uchwałę w sprawie  zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Paczkowie na rok 2017. W celu prawidłowej pracy Rady Miejskiej poprzez wybrane komisje stałe zgodnie ze Statutem Gminy Paczków i ustawą o samorządzie gminnym niezbędnym jest zatwierdzenie planów pracy komisji. Poszczególne komisje opracowują swoje plany pracy, które następnie przedstawiają radzie do akceptacji na początku każdego roku kalendarzowego. Zatwierdzono także uchwałę w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Paczkowie na 2017 r.

Następnie podjęto uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego oraz wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia garażowego.

Ostatnia podjęta na XXX sesji Rady Miejskiej uchwała objęła sprawę zmiany uchwały Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie prowadzenia przez Urząd Miejski w Paczkowie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Paczków. W związku z centralizacją rozliczeń VAT uzasadnione jest prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej jak największej liczby jednostek organizacyjnych. Kolejną jednostką obsługiwaną przez Urząd Miejski w Paczkowie będzie Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kamienicy.

 

 

Wersja XML