Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc pieniężna dla kombatantów i ofiar represji

Poniżej prezentujemy treść listu dotyczącego wypłaty pomocy pieniężnej kombatantom i ofiarom represji:

Szanowni Państwo,

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w roku 2017 nie przewidziano środków przeznaczonych do przekazania gminom na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę tj. ustalanie prawa i wypłaty pomocy pieniężnej kombatantom, ofiarom recesji i wdowom/wdowcom pozostałym po osobach uprawnionych wynikających z art. 19b ust 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami recesji wojennych i okresu powojennego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1255).

Kombatanci i inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc są opublikowane na stronie internetowej Urzędu: www.kombatanci .gov.pl.

Ponadto w związku z wynikającym z postępującego wieku, wzrostem potrzeb środowiska kombatanckiego uprzejmie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na art. 18 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach…, który stanowi, że „kombatanci i inne osoby uprawione korzystają z pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej w miejscu zamieszkania, w uzyskaniu miejsc w domach pomocy społecznej, w szczególności w domach przeznaczonych dla kombatantów”, a także art. 47c i art. 57 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1793 ze zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które stanowią, iż kombatanci uprawnieni są do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, jak również do przyjęcia przez lekarzy specjalistów bez skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Świadczeniodawca ma obowiązek udzielić świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca powinien wyznaczyć inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Istotnym uprawnieniem, jakie posiadają kombatanci, jest także prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

Urząd, podejmując działania na rzecz środowiska kombatanckiego, w dniu 3 stycznia br. podpisał porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Sportu, na mocy którego członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej będą mogli wypoczywać w podległych COS Ośrodkach Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, Zakopanem, Władysławowie – Cetniewie, Giżycku, Wałczu i Spale. Dzięki zawartemu porozumieniu Weterani będą mogli korzystać z Ośrodków Przygotowań Olimpijskich na specjalnych, preferencyjnych warunkach. Dlatego zwracam się z prośbą do Szanownych Państwa o przekazanie, w miarę możliwości, powyższych informacji zainteresowanym kombatantom – członkom Korpusu Weteranów Walk o Niepodległości RP. Szczegóły i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że od dnia 31 sierpnia 2015 roku Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych realizuje ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 693 ze zm.). Osoby uprawnione na podstawie tej ustawy mogą ubiegać się o przyznanie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej. Szczegóły dotyczące uzyskania statusu działacza opozycji i osoby represjonowanej z powodów politycznych, a także zasad ubiegania się o ww. świadczenie i pomoc znajdują się na stronie internetowej Urzędu. Chciałabym jednak zwrócić uwagę, że zarówno świadczenie pieniężne, jak i pomoc pieniężna udzielane przez Urząd nie podlegają opodatkowaniu i nie są traktowane jako dochód zarówno w rozumieniu ustawy o dodatkach mieszkaniowych, jak i rozumieniu ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto zgodnie z art. 12 ustawy o działaczach… osobie uprawnionej przysługuje prawo pierwszeństwa do środowiskowej opieki socjalnej, w tym uzyskaniu miejsca w domu pomocy społecznej, a zgodnie z art. 13 tejże ustawy samorząd terytorialny może udzielać pomocy osobom uprawnionym, w zakresie udogodnień komunikacyjnych, świadczeń mieszkaniowych, kulturalnych, zdrowotnych i oświatowych.

Korzystając z niniejszej okazji, chcielibyśmy wyrazić Państwu wdzięczność za dotychczasową współpracę.

 

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Departamentu Współpracy

Ze Stowarzyszeniami i Ewidencji

Monika Kalinowska

 Oryginał pisma w pdf:

 

Wersja XML